Publicador de contenidos

Compareixença davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar cinc informes

Barcelona, 21 de abril de 2022
Imatge

Els síndics han estat convocats a les 10:20 h, a la Sala 1 del Parlament, per presentar els informes següents, d’acord amb l’ordre del dia de la Comissió:

  • Informe 27/2021, relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2019.
  • Informe 4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2021.
  • Informe 25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, exercici 2018.
  • Informe 30/2021, relatiu a les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l'any 2021.
  • Informe 32/2021, sobre la contractació administrativa derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020, resolucions 962/XII i 963/XII del Parlament.

El primer punt de l’ordre del dia correspon a la tramitació de l’informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2019. El síndic major ha fet una breu presentació de l’informe a la Comissió, que ha d’elaborar el dictamen que després se sotmetrà a debat i votació al Ple del Parlament, d’acord amb el procediment previst al Reglament de la Cambra.

El síndic major ha presentat també l’informe 32/2021, corresponent a la fiscalització dels contractes d’emergència i d’urgència subscrits per la Generalitat i el seu sector públic arran de la pandèmia de la covid, un treball que dona compliment a dues resolucions del Parlament, i que se suma a l’informe 33/2021 de fiscalització de la contractació covid duta a terme pels ens locals de Catalunya.

Els informes 4/2022 i 30/2021 tenen per objecte fiscalitzar la regularitat de les comptabilitats electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021 i de les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries, respectivament. Ambdós han estat exposats davant la Comissió pel síndic major, Miquel Salazar.

Per últim, l’informe 25/2021 és una fiscalització limitada sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, creada per la Generalitat i per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i destinada a captar talent internacional i a contribuir en l’excel·lència en la recerca. Per presentar aquest treball ha intervingut la síndica Anna Tarrach.