Publicador de contenidos

Publicats cinc informes de fiscalització

Barcelona, 22 de diciembre de 2021
imatge resum

La Sindicatura ha publicat i tramès al Parlament l’informe 22/2021, relatiu a la Renda garantida de ciutadania, exercici 2018; l’informe 23/2021, sobre el Consorci Sanitari Integral, seguiment de les observacions i recomanacions d’informes anteriors, exercici 2019; l’informe 24/2021, sobre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, exercici 2018; l’informe 25/2021, relatiu a la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, exercici 2018, i l’informe 26/2021, sobre el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, exercici 2019.

Tots cinc informes han estat enviats al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació i estan publicats a la seu corporativa de la Sindicatura.

L’informe 22/2021 és una fiscalització limitada sobre el procediment de concessió de les prestacions atorgades a l’empara de la Renda Garantida de Ciutadania, ajut creat l’any 2017 per garantir els mínims d’una vida digna a aquelles persones i unitats familiars que no disposen dels ingressos necessaris per assegurar-la. El treball ha estat elaborat el Departament Sectorial C, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.

El Departament Sectorial C és responsable també de l’elaboració de l’informe 23/2021, que conté una anàlisi de l’estat de compliment de les observacions i recomanacions fetes per la Sindicatura en informes anteriors sobre el Consorci Sanitari Integral, encarregat de la gestió d’onze hospitals i centres assistencials de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

L’informe 24/2021 és una fiscalització limitada relativa al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, organisme autònom dedicat a la promoció del turisme a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. El treball ha estat elaborat pel Departament Sectorial F, sota la direcció del síndic Miquel Salazar.

Els informes 25 i 26/2021 són sengles fiscalitzacions limitades sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i sobre el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, elaborades pel Departament Sectorial D de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Jordi Pons.