Publicador de contenidos

Publicació de la llista d'ens locals que no han tramès el Compte general de l'exercici 2019 dins de termini o que ho han fet de forma incompleta

Barcelona, 10 de marzo de 2021
imatge resum

La Sindicatura ha publicat en la seva seu electrònica la relació d’ens locals que han incomplert l’obligació de trametre el Compte general de l’exercici 2019 dins de termini, en els termes que preveu l’article 41 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes.

El termini per trametre el Compte de l’exercici 2019 s’ha vist alterat per la pandèmia del coronavirus i per les mesures urgents decretades pel Govern de l’Estat a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma. En virtut del que preveu el Reial decret llei 11/2020, del 31 de març, el termini per trametre el Compte general de les corporacions locals de l’exercici 2019 a la Sindicatura va quedar prorrogat del 15 d’octubre del 2020, com hauria estat preceptiu en situació de normalitat, fins al 22 de gener del 2021.

En la pàgina web de la Sindicatura, apartat Sector local (aquí), es poden consultar les llistes d’incompliments de la tramesa del Compte general del 2019, separades per tipologia d’ens (diputacions, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, municipis i entitats municipals descentralitzades).

Les llistes d’incompliments publicades per la Sindicatura s’actualitzen diàriament i recullen la identificació dels ens locals que no han lliurat el Compte general fins avui i d’aquells que l’han presentat fora del termini legal. Així, en color vermell figuren aquells ens que no han lliurat cap informació sobre els seus comptes a data d’avui, en color taronja els que han lliurat la informació incompleta i, en color verd, els que han lliurat els comptes amb posterioritat a la data límit.

D’acord les dades de què disposa la Sindicatura, el 77,7% dels ens locals considerats en conjunt van lliurar el Compte general de l’exercici 2019 abans del 22 de gener del 2021, termini ampliat a conseqüència de la covid. L'1 de març del 2021, aquest percentatge s’ha incrementat fins al 85,2%.

Per tipus d’ens, el grau de tramesa dins de termini és del 75% de les diputacions provincials (3/4); el 85,7% dels consells comarcals (36/42); el 100% de les entitats metropolitanes (1/1); el 47,5% de les mancomunitats de municipis (29/61); el 78,7% dels ajuntaments (745/947) i el 86,2% de les entitats municipals descentralitzades (56/65).