Publicador de contenidos

Publicats els informes sobre les despeses de personal de la UAB i sobre la contractació administrativa de l’Ajuntament de Terrassa

Barcelona, 3 de julio de 2024
Campus Universitat Autònoma de Barcelona.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 5/2024, relatiu a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), despeses de personal, exercicis 2018-2021, i l’informe 6/2024, sobre l’Ajuntament de Terrassa, contractació administrativa, exercici 2021.

L’informe sobre la UAB és una fiscalització limitada centrada en la revisió dels aspectes legals i econòmics relacionats amb les despeses de personal de la universitat, que en l’exercici 2021 van representar el 76,94% de les obligacions reconegudes en el seu pressupost.

El treball sobre la Universitat Autònoma l’ha elaborat el Departament Sectorial D, que dirigeix la síndica Anna Tarrach.

L’informe relatiu a l’Ajuntament de Terrassa té per objecte fiscalitzar la contractació administrativa de la corporació en l’exercici 2021, per verificar que s’ajusta a la normativa. El treball ha anat a càrrec del Departament Sectorial F, sota la direcció del síndic Ferran Roquer.