Actualitat Actualitat

Ves a la pàgina principal
Avís urgent als ens locals sobre el termini per a la remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern 2019Barcelona, 9 d’abril de 2020
 
El termini del 30 d’abril de 2020 que tenen les entitats locals per enviar a la Sindicatura la informació relativa a l’exercici del control intern es manté però es podrà ampliar mentre duri l’estat d’alarma, en aplicació de l’article 48 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, sobre adopció de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19. 
 

Per poder fer ús d’aquesta ampliació, és preceptiu que l’òrgan interventor declari la impossibilitat d’elaborar i trametre la informació i ho comuniqui a la Sindicatura de Comptes (disposeu d’un text orientatiu aquí).