Contractes

En virtut del conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, ambdues institucions consideren tramesa la informació i la documentació contractual quan qualsevol d'elles la rebi en suport informàtic i per procediment telemàtic, de conformitat amb les respectives disposicions, i produeixen efectes, quan sigui procedent, davant les dues institucions mitjançant un únic enviament.
 
Els ens del sector públic local de Catalunya compleixen l'obligació prevista en l'article 335 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, i en l'article 40 de la Llei 7 / 1988, de 5 d'abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, quan dipositen al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya la informació sobre els seus contractes i llurs modificacions, pròrrogues o variacions de termini, variacions de preu, nul·litat i extinció. La Sindicatura extreu la informació d'aquest Registre i l'envia al Tribunal de Comptes. 
 
Podeu accedir al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya mitjançant aquest enllaç: 

Documents d'ajuda

Article 335

Article 335 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Conveni amb la Generalitat per a la tramesa dels contractes del sector públic a la Sindicatura mitjançant el Registre Públic de Contractes

Conveni signat el 13 d'abril del 2021 relatiu a la tramesa, mitjançant el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, de la informació a què es refereix l’article 335 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Conveni amb el Tribunal de Comptes

Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura sobre mesures de coordinació pel que fa a la tramesa telemàtica dels comptes generals i a la tramesa d’informació relativa als contractes, els convenis i el control intern de les entitats locals de l’àmbit territorial de Catalunya.