Òrgans

El Ple

El Ple de la Sindicatura de Comptes és un òrgan col·legiat integrat per set síndics, escollits pel Parlament de Catalunya mitjançant votació per majoria de tres cinquenes parts i per un període de sis anys. És presidit pel síndic o síndica major i assistit pel secretari o secretària general.

Correspon al Ple, entre altres funcions:

 • Aprovar els informes, les memòries, els dictàmens i les consultes que emanen de la Sindicatura i, en general, exercir la funció fiscalitzadora que té encomanada la institució.

 • Proposar el nomenament d'un dels seus membres per al càrrec de síndic o síndica major.

 • Designar els síndics que han de formar part de la Comissió de Govern.

 • Assignar els departaments sectorials que han de presidir els síndics.

 • Aprovar el programa anual d'activitats de la Sindicatura.

 • Autoritzar acords de col·laboració amb el Tribunal de Comptes, amb altres organismes de control extern o amb qualsevol altre tipus d'entitat o institució.

 • Nomenar i cessar el secretari o secretària general.

 • Emetre les normes de caràcter reglamentari que consideri necessàries en relació als informes de fiscalització i a l'organització interna de la Sindicatura.

 • Aprovar la memòria i els comptes de la Sindicatura.

 • Adoptar les disposicions necessàries per complir els objectius que la legislació vigent encomana a la Sindicatura de Comptes.

Composició del Ple

Publicador de continguts

Miquel Salazar Canalda

Síndic major de la Sindicatura de Comptes des del 15 de març del 2022. És membre del Ple d’aquesta institució des del 3 de setembre del 2013. És membre de la Comissió de Govern de la Sindicatura i titular del Departament Sectorial G.

msalazar@sindicatura.cat Veure CV

Anna Tarrach Colls

Síndica de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022. És membre de la Comissió de Govern i titular del Departament Sectorial D (Generalitat).

atarrach@sindicatura.cat Veure CV

Manel Rodríguez Tió

Síndic de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022. És membre de la Comissió de Govern i titular del Departament Sectorial E (Sector local 1).

mrodriguez@sindicatura.cat Veure CV

Llum Rodríguez Rodríguez

Síndica de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022 i titular del Departament Sectorial A (Generalitat).

lrodriguez@sindicatura.cat Veure CV

Maria Àngels Cabasés Piqué

Síndica de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022 i titular del Departament Sectorial C (Generalitat).

macabases@sindicatura.cat Veure CV

Ferran Roquer i Padrosa

Síndic de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022 i titular del Departament Sectorial F (Sector local 2).

froquer@sindicatura.cat Veure CV

Josep Viñas i Xifra

Síndic de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022 i titular del Departament Sectorial B (Generalitat).

jvinas@sindicatura.cat Veure CV

Marta Junquera Bernal

Secretària general de la Sindicatura de Comptes des de l'1 de gener del 2024.

mjunquera@sindicatura.cat Veure CV

La Comissió de Govern

La Comissió de Govern està  formada pel síndic o síndica major i dos síndics designats pel Ple. Les principals funcions que la llei li encomana:

 • Acordar les modificacions pressupostàries, llevat dels suplements de crèdit i dels crèdits extraordinaris, i comunicar-les al Ple i al departament competent en matèria de finances.

 • Acceptar les delegacions que li confiï el Tribunal de Comptes i distribuir-ne les tasques.

 • Determinar el règim general de condicions de treball del personal de la Sindicatura en el marc de la normativa de règim interior de la institució.

 • Exercir la potestat disciplinària del personal de la Sindicatura.

 • Coordinar els serveis de suport de la Sindicatura per assegurar el bon govern i administració de la institució.

 • Exercir les altres facultats que el Ple li delegui.

La Comissió de Govern és formada pel síndic major, Miquel Salazar, la síndica Anna Tarrach i el síndic Manel Rodríguez.

Composició de la Comissió de Govern

Publicador de continguts

Miquel Salazar Canalda

Síndic major de la Sindicatura de Comptes des del 15 de març del 2022. És membre del Ple d’aquesta institució des del 3 de setembre del 2013. És membre de la Comissió de Govern de la Sindicatura i titular del Departament Sectorial G.

msalazar@sindicatura.cat Veure CV

Anna Tarrach Colls

Síndica de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022. És membre de la Comissió de Govern i titular del Departament Sectorial D (Generalitat).

atarrach@sindicatura.cat Veure CV

Manel Rodríguez Tió

Síndic de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022. És membre de la Comissió de Govern i titular del Departament Sectorial E (Sector local 1).

mrodriguez@sindicatura.cat Veure CV

Els síndics

Els síndics són designats pel Parlament per majoria de tres cinquenes parts, per a un període de sis anys renovable una vegada.

La designació de síndic o síndica es fa entre empleats públics de cossos o categories del grup de titulació superior, o advocats, economistes i professors mercantils, tots de competència reconeguda i amb més de quinze anys d'exercici professional. No poden ser designats membres de la Sindicatura de Comptes les persones que en els quatre anys anteriors hagin estat membres del Govern, secretaris generals de departament, interventors generals o alts càrrecs responsables de l'ordenació de pagaments i de la tresoreria de la Generalitat.

L'exercici de la funció de síndic està subjecte a un règim d'incompatibilitats detallat en la Llei de la Sindicatura de Comptes.

Correspon a cada síndic o síndica:

 • Elevar al Ple la proposta del programa anual d'activitats del departament que tenen assignat.

 • Organitzar i dirigir el departament que tenen assignat.

 • Presentar al Ple els projectes d'informe i els altres documents elaborats sota la seva direcció.

 • Proposar al Ple l'elaboració d'informes puntuals, elaborar-los i redactar el projecte d'informe corresponent que s'ha de presentar al Ple.

 • Vetllar perquè es compleixin els procediments i es practiquin les verificacions suficients per a sustentar les conclusions dels informes.

 • Formular les propostes dels dictàmens que els han estat sol·licitats en l'àmbit del que disposa la llei.

 • Exercir les altres funcions que el Ple determini.

El síndic o síndica major

El síndic o síndica major exerceix la presidència i la màxima representació interna i externa de la institució. És escollit pel Ple de la Sindicatura d'entre els seus membres i nomenat pel president de la Generalitat per un període de tres anys. La llei atorga al síndic o síndica major unes atribucions específiques, entre les quals hi ha les següents:

 • Representar la Sindicatura de Comptes en qualsevol instància i presidir-ne els actes corporatius i els oficials.

 • Convocar i presidir el Ple i la Comissió de Govern, fixar-ne els ordres del dia i dirigir-ne les deliberacions.

 • Vetllar per l'execució dels acords del Ple i de la Comissió de Govern.

 • Decidir amb vot de qualitat els empats que es produeixin en el Ple i en la Comissió de Govern.

 • Traslladar els informes al Parlament, en el termini de sis setmanes a comptar de l'aprovació que en fa el Ple.

 • Exercir el govern interior de la Sindicatura, la direcció i la inspecció superior del personal i les funcions relatives al nomenament, la contractació i, en general, el govern del personal.

 • Exercir d'òrgan de contractació de la Sindicatura; autoritzar-ne les despeses, reconèixer-ne les obligacions i ordenar-ne el pagament.

 • Autoritzar amb el seu vistiplau les actes i les certificacions de tota mena expedides per la Secretaria General.

La Secretaria General

Al capdavant de la Secretaria General hi ha el secretari o secretària general, que és nomenat i separat pel Ple. El secretaria o secretària general s'escull, a proposta del síndic o síndica major, d'entre persones que reuneixin la titulació exigida per la llei.

Les principals funcions del secretari o secretària general són:

 • Assessorar i assistir els òrgans de la Sindicatura.

 • Complir, en general, totes les funcions destinades a l'exercici adequat de les competències del Ple, de la Comissió de Govern i del síndic o síndica major en tot el que fa referència al règim interior de la Sindicatura.

 • Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple i de la Comissió de Govern.

 • Redactar i distribuir l'ordre del dia del Ple d'acord amb les instruccions del síndic o síndica major.

 • Redactar les actes de les sessions del Ple i de la Comissió de Govern i subscriure-les amb el vistiplau del síndic o síndica major una vegada han estat aprovades.

 • Expedir les certificacions relatives a actes, acords i documents confiats a la seva custòdia.

 • Custodiar el Registre General i la documentació de la Sindicatura.

 • Exercir les altres funcions que, en matèria de personal i d'administració, li siguin delegades per qualsevol òrgan de la Sindicatura de Comptes.