Activitat

Activitat

Aquest apartat inclou informació sobre l’activitat de la institució.

La memòria anual d’activitats és el document amb què la Sindicatura dona compte al Parlament de la seva actuació durant l’any, d’acord amb l’article 57 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i l’article 189 del Reglament del Parlament.

El programa anual d’activitats és la relació d’informes que la Sindicatura preveu elaborar durant l’any, d’acord amb l’article 37 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, i els articles 34 i 35 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes.

Memòria anual d'activitats

2021

Agenda

Calendari de plens

2022 - segon semestre

Calendari setembre a desembre 2022

2022 - primer semestre

Calendari gener a juliol 2022

2021 - segon semestre

Calendari setembre a desembre 2021

Calendari de les activitats amb rellevància institucional que porten a terme els síndics

Calendari

Gestió documental

Informació sobre la gestió de la Sindicatura en relació amb la classificació i l'eliminació de documents.

Per Resolució del síndic major de l'11 de maig del 2021 es determinen els funcionaris habilitats per expedir còpies autèntiques.
 

Resolucions judicials i dictàmens

En construcció.