Gestió documental i arxiu

Política de gestió de documents electrònics

Política de Gestió de Documents Electrònic (pendent)

Conjunt de directrius, procediments i pautes de treball que han de garantir una gestió responsable i eficient dels documents al llarg de tot el seu cicle de vida.

Eliminacions de documentació pública

Registre d’eliminacions de documentació

Informació sobre totes les destruccions de documentació que s’han dut a terme a l’Arxiu de la Sindicatura des de l’any 1999 fins a l’actualitat.

Instruments tècnics

Els instruments tècnics són les eines mitjançant les quals es configura el sistema de gestió documental i arxiu de la Sindicatura.

Quadre de classificació documental

Permet classificar els expedients administratius de manera lògica, des d’un punt de vista funcional, fent que sigui més fàcil trobar-los i recuperar-los quan calgui, gestionar el seu accés i avaluar-los i disposar-ne d’acord amb la normativa.

Calendari de conservació i accés

Recull, de manera simplificada, els terminis de conservació, transferència i règim d'accés de cadascuna de les sèries documentals.

A la Sindicatura es fan servir també altres instruments tècnics que formen part del Protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat de Catalunya.