Política de privacitat

1. Identitat del responsable del tractament
 

Mitjançant la política de privacitat la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb seu a Via Laietana 60, 08003 Barcelona, garanteix la confidencialitat de les dades personals que es facilitin per mitjà d'aquest web en els termes establerts pel Reglament del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril del 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i també la resta de normativa que li sigui aplicable. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin. 
 
Qui faci servir aquest lloc web de la Sindicatura, i qualsevol dels serveis que s'hi incorporen, assumeix la plena acceptació de les condicions que es manifesten en aquesta política de privacitat.

 
2. Recollida de dades i consentiment
 

A l'empara de la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els formularis de la Sindicatura o que li puguin ser facilitades per mitjà de les seves adreces de correu electrònic s'inclouran en els seus registres d'activitats del tractament.
 
Si l'usuari emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten per l'enviament d'un missatge electrònic amb les seves dades personals, autoritza, de manera expressa la Sindicatura de Comptes de Catalunya, perquè tracti i incorpori en els registres d'activitats de tractament les dades personals facilitades. El tractament de les dades personals es durà a terme amb caràcter revocable i sense efectes retroactius.
 
Totes les dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals ja esmentada.
 
La Sindicatura no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a les quals l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la seva pàgina web.

 
3. Legitimació per al tractament de les dades personals

 
Totes les dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat, d'acord amb la nova normativa europea en matèria de protecció de dades personals. La legislació aplicable per a la captació i tractament de les dades personals és la següent:

  • Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Si els usuaris no se sentissin protegits en els seus drets personals, poden presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 
Aquest lloc web es regeix exclusivament per la normativa aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquesta pàgina web.

 
4. Finalitats del tractament
 

Les dades que la Sindicatura sol·licita són les adequades i necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen. No seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquella per a la qual han estat demanades, i en cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment del titular.
 
D'acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016, la finalitat del web és oferir informació sobre la institució i les seves funcions i activitat.
 
Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà de facilitar les seves dades veritables, exactes, completes i actualitzades.
 
L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la Sindicatura de Comptes de Catalunya o a qualsevol tercer, per omplir els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o amb dades de tercers.

 
5. Exercici de drets: accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició (art. 15-21 del RGPD)
 

A la pàgina web de la Sindicatura, àrea protecció de dades hi ha les sol·licituds per a l'exercici dels drets de l'usuari i accedir a les seves dades, rectificar-les, oposar-s'hi, suprimir-les i sol·licitar-ne la portabilitat, o bé, la limitar alguna dada de caràcter personal.
 
Terminis per a la resolució: S'estableix el termini d'un mes per fer efectiu el dret de l'interessat, el qual pot ser prorrogat per dos mesos més, en els supòsits de la complexitat, o si el nombre de sol·licituds rebudes és molt elevat. En qualsevol cas, s'haurà d'informar l'usuari de l'ampliació de les pròrrogues.
 
Exercici dels drets: L'usuari pot exercir els drets en qualsevol moment. Només ho pot fer l'interessat, o el seu representant legal, si és un menor o un incapaç, donat que aquests drets són personalíssims.
 
Tramitació: Aquest tràmit es pot realitzar emplenant aquesta sol·licitud electrònica. Cal disposar d'un certificat digital. Els certificats digitals admesos i classificats es poden consultar a la pàgina web del Consorci AOC.