Contractació, convenis i encàrrecs a mitjans propis

Contractació, convenis i encàrrecs de gestió

Contractes

En període d'actualització

Convenis

Departament d'Economia i Hisenda

Unificació del retiment de comptes de les entitats del sector públic del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

Conveni signat l'11 de gener de 2017 per a la unificació del retiment de comptes de les entitats del sector públic incloses en l'article 71.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC 7289, del 18 de gener del 2017). Inclou una correcció d'errades.

Tramesa dels contractes del sector públic a la Sindicatura mitjançant el Registre Públic de Contractes

Conveni signat el 21 de març del 2023 relatiu a la tramesa d'informació i dades en matèria de contractació pública disponibles a les eines de contractació pública electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Tramesa dels contractes signats per la Sindicatura al Registre Públic de Contractes a través del GEEC

Conveni signat el 13 d'abril del 2021 relatiu a la tramesa, mitjançant el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, dels contractes signats per la Sindicatura a través del GEEC.

Col·laboració en el projecte de gestió documental i arxiu de la Sindicatura de Comptes

Conveni signat el 20 de juliol del 2023 per a la col·laboració en el projecte de gestió documental i arxiu de la Sindicatura.

Tramesa a la Sindicatura dels convenis de col·laboració d'import superior a 600.000 €

Conveni signat el 20 de juliol del 2017 per vehicular la remissió a aquesta institució dels convenis de col·laboració del sector públic català d'import superior a 600.000 €, per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

Pròrroga del conveni de la tramesa a la Sindicatura dels convenis de col·laboració d'import superior a 600.000 €

Pròrroga del conveni signat el 20 de juliol del 2017 signada el 20 de juliol del 2021 per vehicular la remissió a aquesta institució dels convenis de col·laboració del sector públic català d'import superior a 600.000 €, per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

Contractació conjunta dels serveis de manteniment, neteja i seguretat de l'edifici de Via Laietana 60

Conveni multilateral signat el 15 de novembre del 2022 sobre la contractació conjunta dels serveis de manteniment, neteja i seguretat de l'edifici ubicat a Via Laietana 60.

Addenda al conveni sobre contractació conjunta dels serveis de manteniment, neteja i seguretat de l'edifici de Via Laietana 60

Addenda signada el 4 de desembre del 2023 per a la renovació dels serveis de vigilància i seguretat de la seu de la Sindicatura de Comptes.

Distribució de les despeses de serveis i subministraments comuns de l'edifici de Via Laietana 60

Conveni multilateral signat el 7 de juny del 2023 sobre la distribució de les despeses de serveis i subministraments comuns de l'edifici de Via Laietana 60.

Participació en el sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat

Conveni signat el 27 de gener del 2021 pel qual s'estableixen les condicions de participació de la Sindicatura en el sistema central d'adquisicionsd e béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.

Coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals, els convenis, els contractes i el control intern dels ens locals de l'àmbit territorial de Catalunya

Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura sobre mesures de coordinació pel que fa a la tramesa telemàtica dels comptes generals i a la tramesa d’informació relativa als contractes, els convenis i el control intern de les entitats locals de l’àmbit territorial de Catalunya

Col·laboració entre el Tribunal de Comptes i els OCEX per a potenciar la utilització, desenvolupament, adaptació i millora de les eines informàtiques

Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics pel qual s'estableixen les condicions per a la col·laboració en l'ús i millora de les eines informàtiques en l'àmbit de la seva activitat

Plataforma per a la gestió d'auditoria de les institucions de control extern (FISCALICEx)

Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics pel qual s'estableixen les condicions del desenvolupament i l'adaptació de la Plataforma per a la gestió d'auditoria (FISALICEx) i la posterior utilització i explotació i el manteniment

Síndic de Greuges, Consell de l'audiovisual (CAC) i Oficina Antifrau (OAC)

Contractació conjunta dels serveis del delegat/da de protecció de dades.

Oficina Antifrau

Intercanvi d'informació rellevant entre la Sindicatura i l'Oficina Antifrau.

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB)

Realització de pràctiques professionals a la Sindicatura d'alumnat de l'Escola de Pràctica Jurídica/CAMPUS.

Fundació Universitat Pompeu Fabra

Realització de pràctiques acadèmiques a la Sindicatura d'alumnat de la Universitat Pompeu Fabra.

Encàrrecs a mitjans propis

La Sindicatura fa encàrrecs de gestió al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) relatius a la prestació de serveis TIC.
 

Condicions generals per a la prestació de serveis TIC per part del CTTI

Acord del Ple de la Sindicatura que aprova les condicions generals per a la prestació de serveis TIC per part del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Calalunya (CTTI)

Subcontractacions

Llista de les subcontractacions del CTTI que afecten els encàrrecs de gestió de la Sindicatura

Addenda 2022