Exercici del control intern

Els òrgan interventors dels ens del sector públic local català compleixen amb la tramesa, al Tribunal de Comptes, de la informació relativa a l’exercici del control intern, prevista a l'article 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i altra normativa, enviant aquesta informació directament a la Sindicatura de Comptes mitjançant la plataforma EACAT.

 La Sindicatura ha creat una aplicació web per gestionar la tramesa telemàtica d’aquesta informació.

Responsive Image

Documents d'ajuda

Normativa de referència

Conveni amb el Tribunal de Comptes

Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura sobre mesures de coordinació pel que fa a la tramesa telemàtica dels comptes generals i a la tramesa d’informació relativa als contractes, els convenis i el control intern de les entitats locals de l’àmbit territorial de Catalunya.

Reial decret 424/2017 (articles 12.5 i 15.7)

Reial decret 424/2017, del 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats locals.

Reial decret legislatiu 2/2004 (art. 218.3)

Article 218.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Acord del Ple del 28 de gener del 2020

Acord del Ple de la Sindicatura que regula la tramesa de la informació relativa a l'exercici del control intern.

Acord del Ple del 3 de novembre del 2015

Acord del Ple de la Sindicatura que regula la presentació dels acords i les resolucions contraris a objeccions dels òrgans interventors.

Manual d'usuari de l'aplicació web de tramesa de la informació sobre l'exercici del control intern

Manual d'usuari de l'aplicació web que regula la tramesa establerta en l'acord del Ple del 28 de gener del 2020.

Manual d'usuari de l'aplicació web de tramesa dels acords contraris a objeccions dels òrgans interventors

Manual d'usuari de l'aplicació web que regula la tramesa establerta en l'acord del Ple del 3 de novembre del 2015.