Relacions amb el Parlament

La Sindicatura es relaciona amb el Parlament de Catalunya a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, davant la qual compareix per presentar els informes de fiscalització que determini la Comissió.

Un cop aprovats pel Ple de la Sindicatura, els informes són enviats al Parlament, que n'ordena la distribució als grups parlamentaris. D'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, els informes relatius al sector públic de la Generalitat es trameten a la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè els tramiti. Pel que fa als informes relatius al sector públic local i a les universitats públiques, els grups parlamentaris poden demanar la presentació de l'informe que considerin pertinent davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

El Reglament del Parlament atorga una tramitació específica a l'informe anual del Compte general de la Generalitat de Catalunya, que el presenta el síndic o síndica major davant del Ple del Parlament, i a continuació, els grups parlamentaris tenen un torn d'intervencions per al debat i votació del dictamen que en faci la Comissió.

Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Publicador de continguts

Data Hora Tipus Descripció
15/02/2024 10:20 Presencial Presentació dels informes 21/2023, 22/2023, 23/2023 i 35/2023
Informe 21/2023, relatiu a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, subvencions, exercici 2021 Vídeo Tramitació
Informe 22/2023, relatiu a l'Autoritat del Transport Metropolità, sistema tramviari, exercici 2021 Vídeo Tramitació
Informe 23/2023, sobre la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, capítols 4 i 7 de despeses, exercici 2021 Vídeo Tramitació
Informe 35/2023, sobre les eleccions al Conselh Generau d'Aran de l'any 2023 Vídeo Tramitació
18/01/2024 10:20 Presencial Presentació de l'informe 20/2023
Informe 20/2023, relatiu a l’Institut Català de la Salut, contractació de personal derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020 Vídeo Tramitació
30/11/2023 10:20 Presencial Presentació dels informes 15/2023, 17/2023 i 18/2023
Informe 15/2023, relatiu a Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA, exercici 2021 Vídeo Tramitació
Informe 17/2023, relatiu al Banc de Sang i Teixits, ingressos i despeses, exercici 2020 Vídeo Tramitació
Informe 18/2023, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2021 Vídeo Tramitació
02/11/2023 10:20 Presencial Presentació dels informes 10/2023, 11/2023 i 12/2023
Informe 10/2023, relatiu al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, exercici 2020 Vídeo Tramitació
Informe 11/2023, relatiu a les subvencions per a inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres del Siscat, exercici 2020 Vídeo Tramitació
Informe 12/2023, relatiu a Gestió i Prestació de Serveis de Salut, exercici 2021 Vídeo Tramitació
14/09/2023 10:20 Presencial Presentació dels informes 4/2023, 6/2023, 7/2023 i 8/2023
Informe 4/2023, relatiu a l'Institut Català del Sòl, àrea d'existències, exercici 2020 Vídeo Tramitació
Informe 6/2023, relatiu al Consell Català de l'Esport, ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021 Vídeo Tramitació
Informe 7/2023, relatiu a la gestió de les despeses finançades amb el Fons Covid-19, exercici 2020, Resolució 84/XIV del Parlament Vídeo Tramitació
Informe 8/2023, sobre les llistes d'espera dels serveis de salut, exercici 2019 Vídeo Tramitació
22/06/2023 10:20 Presencial Presentació dels informes 1/2023, 2/2023 i 3/2023
Informe 1/2023, relatiu a l'Institut Català de Finances, activitat creditícia, exercici 2020 Vídeo Tramitació
Informe 2/2023, sobre el Canal Segarra-Garrigues, Resolució 510/XI del Parlament Vídeo Tramitació
Informe 3/2023, relatiu a les mesures adoptades per a la implementació del Pla de recuperació, transformació i resiliència, exercici 2021 Vídeo Tramitació
27/04/2023 10:20 Presencial Presentació dels informes 31/2022 i 32/2022
Informe 31/2022, relatiu a Ports de la Generalitat, exercici 2019 Vídeo Tramitació
Informe 32/2022, relatiu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tramitació de les sol·licituds de la Llei de la dependència, exercici 2019 Vídeo Tramitació
16/03/2023 10:20 Presencial Presentació dels informes 27/2022, 29/2022, 24/2022 i 25/2022
Informe 27/2022, relatiu a la Comissió Jurídica Assessora, exercici 2021 Vídeo Tramitació
Informe 29/2022, relatiu al Departament d'Educació, ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021 Vídeo Tramitació
Informe 24/2022, sobre el Departament d'Interior, despeses de personal del Cos de Mossos d'Esquadra, exercici 2018 Vídeo Tramitació
Informe 25/2022, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), encàrrecs com a mitjà propi, exercici 2019 Vídeo Tramitació
23/02/2023 10:20 Presencial Presentació dels informes 21/2022, 23/2022, 22/2022 i 20/2022
Informe 21/2022, relatiu a la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca, ingressos i despeses, exercici 2019 Vídeo Tramitació
Informe 23/2022, relatiu al Pla de rescat del sector cultural, exercici 2020 Vídeo Tramitació
Informe 22/2022, relatiu al Departament de la Presidència, despeses de personal, exercici 2020 Vídeo Tramitació
Informe 20/2022, relatiu al Departament d’Interior, despeses de personal del Cos de Bombers, exercici 2018 Vídeo Tramitació
01/12/2022 12:00 Presencial Presentació de l'informe 15/2022
Informe 15/2022, relatiu a l'Agència Catalana de l’Aigua, cànon de l’aigua i altres tributs, exercici 2019 Vídeo Tramitació