Relacions amb el Parlament

La Sindicatura es relaciona amb el Parlament de Catalunya a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, davant la qual compareix per presentar els informes de fiscalització que determini la Comissió.

Un cop aprovats pel Ple de la Sindicatura, els informes són enviats al Parlament, que n'ordena la distribució als grups parlamentaris. D'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, els informes relatius al sector públic de la Generalitat es trameten a la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè els tramiti. Pel que fa als informes relatius al sector públic local i a les universitats públiques, els grups parlamentaris poden demanar la presentació de l'informe que considerin pertinent davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

El Reglament del Parlament atorga una tramitació específica a l'informe anual del Compte general de la Generalitat de Catalunya, que el presenta el síndic o síndica major davant del Ple del Parlament, i a continuació, els grups parlamentaris tenen un torn d'intervencions per al debat i votació del dictamen que en faci la Comissió.

Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Publicador de continguts

Data Hora Tipus Descripció
27/04/2023 10:20 Presencial Presentació dels informes 31/2022 i 32/2022
Informe 31/2022, relatiu a Ports de la Generalitat, exercici 2019 Vídeo Tramitació
Informe 32/2022, relatiu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tramitació de les sol·licituds de la Llei de la dependència, exercici 2019 Vídeo Tramitació
16/03/2023 10:20 Presencial Presentació dels informes 27/2022, 29/2022, 24/2022 i 25/2022
Informe 27/2022, relatiu a la Comissió Jurídica Assessora, exercici 2021 Vídeo Tramitació
Informe 29/2022, relatiu al Departament d'Educació, ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021 Vídeo Tramitació
Informe 24/2022, sobre el Departament d'Interior, despeses de personal del Cos de Mossos d'Esquadra, exercici 2018 Vídeo Tramitació
Informe 25/2022, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), encàrrecs com a mitjà propi, exercici 2019 Vídeo Tramitació
23/02/2023 10:20 Presencial Presentació dels informes 21/2022, 23/2022, 22/2022 i 20/2022
Informe 21/2022, relatiu a la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca, ingressos i despeses, exercici 2019 Vídeo Tramitació
Informe 23/2022, relatiu al Pla de rescat del sector cultural, exercici 2020 Vídeo Tramitació
Informe 22/2022, relatiu al Departament de la Presidència, despeses de personal, exercici 2020 Vídeo Tramitació
Informe 20/2022, relatiu al Departament d’Interior, despeses de personal del Cos de Bombers, exercici 2018 Vídeo Tramitació
01/12/2022 12:00 Presencial Presentació de l'informe 15/2022
Informe 15/2022, relatiu a l'Agència Catalana de l’Aigua, cànon de l’aigua i altres tributs, exercici 2019 Vídeo Tramitació
03/11/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 14/2022 i 12/2022
Informe 14/2022, relatiu a l’Hospital Sant Joan de Reus, SAM, exercici 2018 Vídeo Tramitació
Informe 12/2022, relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2020 Vídeo Tramitació
13/10/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 10/2022 i 13/2022
Informe 10/2022, relatiu a Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), exercici 2019 Vídeo Tramitació
Informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020 Vídeo Tramitació
15/09/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 8/2022 i 9/2022
Informe 8/2022, relatiu al Departament de Cultura, despeses de personal, exercici 2020 Vídeo Tramitació
Informe 9/2022, relatiu a Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, exercicis 2016, 2017 i 2018, Resolució 175/XII del Parlament Vídeo Tramitació
14/07/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 6/2022 i 7/2022
Informe 6/2022, relatiu a l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, exercici 2020 Vídeo Tramitació
Informe 7/2022, sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, exercici 2018 Vídeo Tramitació
16/06/2022 10:20 Presencial Presentació de la memòria d'activitats del 2021 i del Pla estratègic 2022-2028
Memòria d'activitats de la Sindicatura de Comptes, exercici 2021 Vídeo Tramitació
Sessió informativa amb el síndic major sobre el Pla estratègic 2022-2028 de la Sindicatura de Comptes Vídeo Tramitació
19/05/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 2/2022, 3/2022, 5/2022 i 1/2022
Informe 2/2022, sobre la Fundació Centre de Regulació Genòmica, exercici 2019 Vídeo Tramitació
Informe 3/2022, relatiu al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, exercici 2017 Vídeo Tramitació
Informe 5/2022, relatiu a la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, exercici 2019 Vídeo Tramitació
Informe 1/2022, d'anàlisi comparativa dels serveis prestats pels equips d'atenció primària, exercici 2018 Vídeo Tramitació