Què és, què fa i com actua

Què és?

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer del sector públic de Catalunya que, d'acord amb la llei, inclou:  

  • L'Administració de la Generalitat de Catalunya i els organismes i entitats que en depenen.

  • L'Administració local de Catalunya i els organismes i entitats que en depenen.

  • Les entitats dependents, participades o finançades majoritàriament, de forma directa o indirecta, per la Generalitat de Catalunya i per les administracions locals.

  • Les universitats públiques de Catalunya.

  • Altres entitats que determinin les lleis del Parlament de Catalunya.

La llei atribueix també a la Sindicatura competències per fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals l'àmbit dels quals se circumscrigui a Catalunya, és a dir, de les eleccions al Parlament de Catalunya i al Consell General d'Aran.

La Sindicatura de Comptes és un òrgan previst a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (articles 80 i 81), i les seves funcions estan regulades per la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Depèn orgànicament del Parlament de Catalunya, que li delega les funcions que exerceix amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària.

Què fa?

Informes de fiscalització

La principal funció de la Sindicatura consisteix a examinar els comptes dels ingressos i les despeses del sector públic de Catalunya a l'efecte de determinar-ne la fiabilitat, i també la regularitat, la legalitat i l'eficàcia de les operacions realitzades.

La funció fiscalitzadora de la Sindicatura es concreta en l'elaboració d'informes de fiscalització, que es trameten al Parlament de Catalunya i als ens fiscalitzats. Els informes han de contenir les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l'activitat economicofinancera objecte de control seguint les tècniques i procediments d'auditoria pública. Quan el Ple de la Sindicatura, com a resultat de l'activitat fiscalitzadora, apreciï l'existència d'actuacions perseguibles administrativament o judicialment, ho ha de fer constar en l'informe corresponent, traslladar la informació relativa a aquestes actuacions a la instància pertinent, i comunicar-ho al Parlament i a l'ens fiscalitzat.

D’acord amb la llei, la Sindicatura ha d’elaborar cada any l’informe del Compte general de la Generalitat de Catalunya i l’informe del Compte general de les corporacions locals. A més a més, la Sindicatura fa informes de fiscalització de les entitats del sector públic de la Generalitat i del sector públic local. Tots els informes que fa la Sindicatura estan recollits en el Programa anual d'activitats, que la Sindicatura ha de trametre al Parlament cada any amb la relació d’informes que preveu elaborar durant l’any següent.

L'assessorament al servei dels òrgans parlamentaris és una altra de les funcions de la Sindicatura de Comptes que, a petició del Parlament de Catalunya, pot assessorar, emetre dictàmens i donar resposta a les consultes que li siguin formulades en matèria de comptabilitat pública i de gestió economicofinancera del sector públic.

La Sindicatura pot actuar per delegació del Tribunal de Comptes en la realització d'actuacions prèvies a l'exigència de responsabilitats comptables, instruint els procediments corresponents. Aquests procediments tenen com a finalitat esbrinar l'existència d'incompliments en què hagin incorregut els qui tenen a càrrec seu el maneig de  cabals o efectes públics i que, per culpa o negligència greu i amb actuacions contràries a la normativa, provoquin un perjudici econòmic quantificable i cert a les administracions públiques. Un cop finalitzats aquests procediments, la Sindicatura els trasllada al Tribunal de Comptes, que és l'òrgan competent per enjudiciar la responsabilitat comptable.

D'acord amb l'article 80.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, les relacions de cooperació entre la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes hauran de ser regulades per mitjà d'un conveni, que ha de recollir els mecanismes de participació de la Sindicatura en els procediments jurisdiccionals sobre responsabilitat comptable.

Com actua?

La Sindicatura de Comptes, en l'exercici de la funció fiscalitzadora que té assignada, actua per mandat legal, a instància del Parlament o d'ofici.

L’article 33 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes estableix que el Ple de la Sindicatura ha d’aprovar el marc pluriennal d’activitats, que ha de recollir una previsió a tres anys vista dels criteris de selecció i de l’abast dels informes que s’han de tenir en compte per elaborar els programes anuals d’activitats.

D’acord amb l’article 37 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el Ple ha d’aprovar i trametre al Parlament un Programa anual d’activitats amb la relació d’informes que preveu fer l’exercici següent.