Treballs de fiscalització

Aquest apartat conté informació sobre els tràmits que poden portar a terme les entitats del sector públic local per trametre documentació relativa als treballs de fiscalització que duu a terme la Sindicatura. Tota la informació es tramet telemàticament mitjançant la plataforma EACAT, extranet de les administracions catalanes.

Els ens fiscalitzats poden trametre telemàticament a la Sindicatura:
 
Escrit d'al·legacions a un projecte d'informe: La Sindicatura ha de trametre els seus projectes d'informe a l'ens fiscalitzat perquè aquest presenti les al·legacions que consideri pertinents, d'acord amb el que disposen la Llei 18/2010 i el Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes.
 
Resposta a les peticions d'informació de la Sindicatura: En la realització dels treballs de fiscalització, la Sindicatura pot sol·licitar informació diversa relacionada amb l'activitat de l'ens fiscalitzat.
 
Resposta als qüestionaris de la Sindicatura: La Sindicatura ha dissenyat una aplicació web per respondre els qüestionaris en els quals se sol·licita informació relacionada amb un treball de fiscalització concret. Per omplir el qüestionari cal accedir a aquesta aplicació web i després generar un fitxer pdf amb el qüestionari completat, que s'haurà de trametre a la Sindicatura via EACAT.

Responsive Image

Documents d'ajuda

Acord del Ple

Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes pel qual es regula la tramesa telemàtica dels informes i els projectes d'informe per al·legacions.