Publicador de continguts

La Sindicatura publica els informes sobre l’ATM i el sistema tramviari, la Secretaria d’Administracions locals i el Consell Comarcal del Berguedà

Barcelona, 29 de novembre de 2023
Tramvia de Barcelona.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 22/2023, relatiu a l’Autoritat del Transport Metropolità, sistema tramviari, exercici 2021; l’informe 23/2023, relatiu a la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, capítols 4 i 7 del despeses, exercici 2021, i l’informe 24/2023, relatiu al Consell Comarcal del Berguedà, exercici 2019.

En l’informe sobre l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) la Sindicatura ha analitzat la valoració actualitzada de les inversions del Trambaix i del Trambesòs, la seva contractació i comptabilització, i la contraprestació que l’ATM paga als operadors dels tramvies per la prestació del servei de transport públic de viatgers. També s’ha efectuat una anàlisi de les obres per a la connexió dels 2 subsistemes tramviaris en una única xarxa per la Diagonal.

El treball sobre el sistema tramviari ha anat a càrrec del Departament Sectorial B, que dirigeix el síndic Josep Viñas.

L’informe sobre la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran és una fiscalització limitada, centrada en la revisió de la despesa registrada en els capítols 4, Transferències corrents, i 7, Transferències de capital, del pressupost d’aquesta entitat de la Generalitat. La síndica ponent d’aquest informe és Llum Rodríguez, titular del Departament Sectorial A.

L’informe sobre el Consell Comarcal del Berguedà és una fiscalització limitada, que abasta la revisió del pressupost i del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de les retribucions del personal i de la contractació administrativa. El treball ha estat elaborat pel Departament Sectorial F, dirigit pel síndic Ferran Roquer.