Instruccions per trametre el Compte general

Les corporacions locals han d'enviar el Compte general de cada exercici, directament, a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici, d'acord amb el que estableix la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. En funció de la dimensió i del pressupost de les corporacions locals, aquestes poden aplicar el model normal, simplificat o bàsic de la instrucció de comptabilitat local. Seleccioneu el model d'ICAL que apliqueu i hi trobareu l'Acord regulador, recordatoris i manuals que us ajudaran en la realització del tràmit.
 

La documentació del Compte general s'ha de presentar a través de la plataforma EACAT, l'extranet de les administracions catalanes. Podeu accedir a l'EACAT per trametre el Compte general mitjançant aquest enllaç:  

Responsive Image

Asset Publisher

Exercici 2022

Para ver exercicis anteriors, seleccioneu aqui

Acords, recordatori i manuals

Esquemes (XSD)

Acords, recordatori i manuals

Esquemes (XSD)

Acords, recordatori i manuals

Esquemes (XSD)

Acords, recordatori i manuals

Esquemes (XSD)

Acords, recordatori i manuals

Esquemes (XSD)

Acords, recordatori i manuals

Esquemes (XSD)