Actualitat Actualitat

Reunió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament de 17 de junyLa Comissió de la Sindicatura es reuneix per presentar i debatre tres informes de fiscalització referents a l'exercici 2005: Logaritme Serveis Logístics, Institut Català de la Salut i Institut Català de Finances.

BARCELONA, 17 de juny de 2008.- Aquesta tarda a les 16h, a la Sala 3 del Parlament de Catalunya, es reuneix la Comissió de la Sindicatura de Comptes. En el marc d'aquesta sessió es presentaran, per al seu posterior debat, els següents informes:

  Informe 17/2007 relatiu a Logaritme Serveis Logístics, exercici 2005 
  Informe 21/2007 relatiu a les proves de radiodiagnòstic sol·licitades pels centres de l'Institut Català de la Salut, exercici 2005 
         Informe 24/2007 relatiu a l'Institut Català de Finances Holding, exercici 2005 


Informe 17/2007 sobre Logaritme Serveis Logístics

Logaritme és una agrupació d'interès econòmic constituïda l'any 2001 per l'Institut Català de la Salut (97,3% del capital) i l'empresa pública Banc de Sang i Teixits (2,7% del capital) amb l'objectiu de desenvolupar activitats complementàries en l'àmbit de la prestació de serveis logístics, d'emmagatzematge i distribució de tot tipus de subministraments. La fiscalització ha estat del tipus de regularitat, és a dir: financera i de compliment de la legalitat de Logaritme.

Com a prestador de serveis, l'any 2005 Logaritme va subministrar productes a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, al Banc de Sang i Teixits, a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, a l'Hospital Universitari Joan XXIII i a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol per valor de 71,07M€. En els encàrrecs de gestió per a la prestació de serveis logístics per a l'any 2005 s'hi fixen 1,5 milions de línies de producte, la qual cosa suposa un increment del 171,35% respecte al 2002. També destaca que els serveis logístics prestats per Logaritme han permès l'alliberament de 3.792m2 de la superfície utilitzada per a la gestió de magatzem (61.5%) per a altres usos.

L'informe emet un conjunt d'observacions entre les quals hi ha la manca d'elaboració d'un programa d'actuació, inversions i finançament; la manca de planificació orientada a resultats i autoavaluació de la gestió; la no coincidència de dades en la gestió dels estocs de material; deficiències en l'àmbit de la gestió pressupostària; deficiències en relació amb les despeses de personal i retribucions; incompliments en la publicitat i concurrència dels processos de contractació, etc.

Informe 21/2007 sobre l'Institut Català de la Salut

L'objecte de l'informe ha estat la fiscalització de la gestió de serveis públics, a través de la contractació de mitjans aliens, per a la realització de les proves de tècniques de radiodiagnòstic sol·licitades pels centres de l'ICS, exercici 2005.

La Sindicatura conclou que els procediments seguits per l'ICS per a la contractació de la prestació de serveis, i per a l'establiment dels convenis de col·laboració formalitzats i els aspectes economicofinancers corresponents, s'han realitzat d'acord amb la normativa vigent. Els treballs de fiscalització també posen de manifest que el procediment establert per l'ICS per a la verificació de la facturació de les proves de tècniques de radiodiagnòstic realitzada pels centres assistencials és correcte.

Informe 24/2007 sobre l'Institut Català de Finances

L'objectiu de l'informe ha estat la fiscalització de regularitat dels comptes anuals 2005. Anteriorment, la Sindicatura havia presentat l'informe 27/2004 sobre l'ICF, exercicis 2002 i 2003.

Els àmbits d'actuació en el 2005 han estat societats de capital risc, fons de capital risc, societats de garantia recíproca i participació en el capital social d'empreses. Les xifres més rellevants de l'activitat per a l'exercici objecte de fiscalització són: un balanç de 103M€, beneficis de 1,76M€, pel que fa a l'actiu un immobilitzat financer de 100,6M€ i respecte el passiu 72M€ de capital subscrit i desemborsat i 31,1M€ de capital pendent de desemborsament. Quant a les inversions financeres de l'ICF Holding analitzades destaquen: Arrendadora Ferroviària (L9 Metro de Barcelona), Corporació Catalana de Comunicació SL, Spinaker Invest SCR SA, BCN Emprèn SCR SA, Audiovisual FCR, Projectes Territorials del Bages SA, Corporació Catalana de Comunicació SL.

Com a conclusió l'informe destaca que l'entitat ICF Holding SAU presenta raonablement la situació financera i patrimonial i els resultats de les seves operacions per a l'exercici 2005.

La presentació dels informes 17 i 21/2007 serà a càrrec del síndic  Agustí Colom (responsable del Departament C encarregat dels departaments del sector sanitari i social de la Generalitat i membre de la Comissió de Govern de la Sindicatura). El síndic Jaume Amat (responsable del Departament A, encarregat dels departaments de caire administratiu de la Generalitat) presentarà l'informe 24/2007.