Compte general de la Generalitat de Catalunya

 

Com a informació annexa als informes de fiscalització del Compte general de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes ofereix una manera fàcil d'accedir al Compte general eleborat per la intervenció General de la Generalitat, les dades del qual han servit per al treball de fiscalització de la Sindicatura.

Compte general de la Generalitat de Catalunya

La consulta de dades es pot fer utilitzant qualsevol d'aquests navegadors, amb l'opció de script activada (opció per defecte):

  • Google Chrome

  • Internet Explorer

  • Mozilla Firefox

  • Microsoft Edge

Així mateix, cal disposar d'un lector de PDF, com ara l'Acrobat Reader (en general, tots els ordinadors ja el tenen instal·lat). I per accedir a certes informacions de detall, cal tenir també el Microsoft Excel.