Publicador de continguts

Renovat el conveni per al retiment de comptes de les corporacions locals

Madrid, 1 de febrer de 2023
Imatge resum

La presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano, i el síndic major, Miquel Salazar, signen el document que estableix mesures de coordinació

La Sindicatura ha renovat el conveni amb el Tribunal de Comptes que estableix mesures de coordinació per al retiment telemàtic dels comptes generals i la informació relativa als contractes, els convenis i el control intern de les entitats locals de Catalunya.

La presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano, i el síndic major de la Sindicatura, Miquel Salazar, han signat avui el conveni que regula la seva col·laboració en l’àmbit del retiment de comptes de les corporacions locals des de l’any 2009.

El document, signat avui a la seu del Tribunal en versió catalana i castellana, té una durada de quatre anys i garanteix el retiment de comptes únic, és a dir, ambdues institucions acorden considerar enviats els comptes presentats davant qualsevol d’elles en el format i en els termes establerts pels respectius acords sobre la matèria.

L’objectiu del conveni és evitar duplicitats i facilitar el retiment dels comptes generals de cada exercici a la Sindicatura i al Tribunal de Comptes. 

D’acord amb el que estableix la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, les corporacions locals han de retre els comptes de cada exercici, directament, a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de l’exercici. A més dels comptes, els ens locals han d’enviar també informació relativa als seus contractes, convenis i a l’exercici del control intern, d’acord amb el que disposen la normativa de contractació i la de règim local.