Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
11/2004 Subvencions en recerca i desenvolupament en els departaments de l'Administració de la Generalitat. Exercici 2002
10/2004 Televisió de Catalunya, SA (TVC). Exercicis 2000-2001
9/2004 Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2000
8/2004 Servei de subministrament d'aigua i de clavegueram a l'Ajuntament de Breda. Exercicis 2000 i 2001
7/2004 Agència Catalana de l'Aigua, (ACA). Exercici 2000
6/2004 Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 2001
5/2004 Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2001 i 2002
4/2004-IP Ajuntament d'Ascó. Exercici 2002
3/2004-IP Ajuntament d'Alcanar. Exercici 2002
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 1. Comptes individualitzats: diputacions, consells comarcals, mancomunitats, entitats metropolitanes, ajuntaments (A). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 2. Comptes individualitzats: ajuntaments (B-C). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 6. Comptes individualitzats: ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades. Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 5. Comptes individualitzats: ajuntaments (R-S). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 3. Comptes individualitzats: ajuntaments (D-L). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2004 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003. Annexos - Volum 4. Comptes individualitzats: ajuntaments (M-Q). Amb els comptes dels respectius ens dependents
1/2004 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2003. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social
1/2004 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2003. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials
13/2003-IP VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU. Exercici 2002
12/2003-IP Ajuntament de Cambrils. Revisió limitada de determinats contractes. Exercicis 2000-2001
11/2003-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 2000
10/2003-E Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació de l'Ajuntament de Badalona (IMPO). Exercici 2001
9/2003-D Institut Català de Finances (ICF). Exercici 2001
8/2003-D Institut Català de Finances (ICF). Exercici 2000
7/2003-C Inversions reals i transferències de capital de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic. Exercici 2001
6/2003-B/A Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercicis 2000 i 2001
5/2003-E Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL). Gestió de tributs. Exercicis 2000 i 2001
4/2003-A Promoció Local d'Habitatge, SA (PROLHASA). Des de 1991 fins al 21 de novembre de 2001
3/2003-C Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE). Exercici 2001
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z) entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-Q)
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments R-Z,d'entitats municipals descentralitzades, d'entitats metropolitanes, de diputacions i de consells comarcals)
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms comercials, industrials o financers, i de societats mercantils
1/2003 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2002. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social
1/2003 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2002. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials
27/2002-C Consorci per a la Normalització Lingüística. Exercici 2001
26/2002-A Fundació Bosch i Gimpera. Exercici 2000
25/2002-B/E Contractes subscrits per l'Ajuntament de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport, i pels instituts, patronats i fundacions dependents d'aquests, amb les empreses del grup MOVILMA. Exercicis 1986-1996
24/2002-E Institut Català del Consum. Exercici 2001
23/2002-A Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 1999 i 2000
22/2002-D Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1999
21/2002-B Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 2000
20/2002-SM Consorci del Palau de la Música Catalana. Exercici 2000
19/2002-D Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA (CEMASA). Exercici 2000
18/2002-E Servei Català de Trànsit. Exercici 2000
17/2002-SM Indicadors per a avaluar l'economia, l'eficiència i l'eficàcia de l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
16/2002-SM Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2000
15/2002-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1999
14/2002-C/B/A/F Distribució i ús dels fons ocupacionals dins els programes operatius del Fons Social Europeu i les iniciatives comunitàries. Exercicis 1990-1997
13/2002-B Incompliments en la tramesa de la documentació del Compte general per part dels ajuntaments. Exercicis 1996-2000
12/2002-SM Institut de Física d'Altes Energies (IFAE). Exercici 2000
11/2002-E Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA). Exercicis 1999-2000
10/2002-D Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercici 2000
9/2002-A Universitat de Barcelona. Exercici 1999
8/2002-B/A Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 1999
7/2002-F Consell Comarcal de la Selva. Exercici 1998
6/2002-C Despeses de personal de la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament d'Interior. Exercici 2000