Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
21/2002-B Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 2000
20/2002-SM Consorci del Palau de la Música Catalana. Exercici 2000
19/2002-D Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA (CEMASA). Exercici 2000
18/2002-E Servei Català de Trànsit. Exercici 2000
17/2002-SM Indicadors per a avaluar l'economia, l'eficiència i l'eficàcia de l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
16/2002-SM Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2000
15/2002-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1999
14/2002-C/B/A/F Distribució i ús dels fons ocupacionals dins els programes operatius del Fons Social Europeu i les iniciatives comunitàries. Exercicis 1990-1997
13/2002-B Incompliments en la tramesa de la documentació del Compte general per part dels ajuntaments. Exercicis 1996-2000
12/2002-SM Institut de Física d'Altes Energies (IFAE). Exercici 2000
11/2002-E Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA). Exercicis 1999-2000
10/2002-D Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercici 2000
9/2002-A Universitat de Barcelona. Exercici 1999
8/2002-B/A Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 1999
7/2002-F Consell Comarcal de la Selva. Exercici 1998
6/2002-C Despeses de personal de la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament d'Interior. Exercici 2000
5/2002-SM Centre de Terminologia TERMCAT. Exercici 2000
4/2002-SM Situació de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya a setembre de 2001
3/2002-SM Televisió de Catalunya, SA (TVC, SA). Exercicis 1998-1999
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils