Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
03/91-D Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercicis 1989 i 1990
01/91-D Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA). Any 1989
01/91-C Fons de Compensació Interterritorial. 1989
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum I: Administració de la Generalitat
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum II: Entitats autònomes administratives
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Annex: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg i empreses públiques i altres ens de dret públic
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum I
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum II
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum III
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom II - Volum I
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom II - Volum II
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom III - Volum I
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom III - Volum II
07/90-D Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA). Anys 1986, 1987 i 1988
07/90-B Comptes financers gestionats pels centres assistencials i òrgans administratius de les entitats gestores de la Seguretat Social. 1987-1988
04/90-A Subvencions de la Generalitat de Catalunya a centres privats de formació professional de primer i segon grau. Exercici de 1988
02/90-C Fons de Compensació Interterritorial. 1988
01/90-C Informe sobre els interessos generats pels comptes corrents oberts en diferents entitats financeres amb les quals opera l'Administració de la Generalitat. Anys 1985, 1986, 1987 i 1988
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum I: Administració de la Generalitat