Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
1/2004 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2003. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials
13/2003-IP VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU. Exercici 2002
12/2003-IP Ajuntament de Cambrils. Revisió limitada de determinats contractes. Exercicis 2000-2001
11/2003-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 2000
10/2003-E Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació de l'Ajuntament de Badalona (IMPO). Exercici 2001
9/2003-D Institut Català de Finances (ICF). Exercici 2001
8/2003-D Institut Català de Finances (ICF). Exercici 2000
7/2003-C Inversions reals i transferències de capital de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic. Exercici 2001
6/2003-B/A Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercicis 2000 i 2001
5/2003-E Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL). Gestió de tributs. Exercicis 2000 i 2001
4/2003-A Promoció Local d'Habitatge, SA (PROLHASA). Des de 1991 fins al 21 de novembre de 2001
3/2003-C Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE). Exercici 2001
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z) entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-Q)
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments R-Z,d'entitats municipals descentralitzades, d'entitats metropolitanes, de diputacions i de consells comarcals)
2/2003 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms comercials, industrials o financers, i de societats mercantils
1/2003 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2002. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social