XML de la informació addicional 2

Generadorxml

Li recomanem realitzar una còpia de seguretat.

Aquesta eina us permet generar un fitxer XML amb les dades de la informació addicional entrades manualment.
Per garantir la validesa de l'XML resultant, només es poden importar XML generats amb aquesta eina.

Entitat Local

President de l'entitat

Secretari de l'entitat
Interventor de l'entitat
Tresorer de l'entitat

Relació d'entitats locals menors que integren l'ens local

Denominació * NIF *

A) Entitats dependents que integren el compte general

Organisme autònom
Denominació * NIF * Domicili Social * CNAE * Activitat * President
Entitats públiques empresarials
Denominació * NIF * Domicili Social * CNAE * Activitat * President
Societats mercantils de capital íntegrament de l'entitat
Denominació * NIF * Domicili Social * CNAE * Estat * President

B) Altres entitats en què participa l'entitat local

Resta de participació en societats mercantils
Denominació * NIF * CNAE * Capital Social * % Part. * Estat *
Fundacions
Denominació * NIF * Aportació Exercici * CNAE * Estat *
Consorcis
Denominació * NIF * Aportació Exercici * CNAE * Estat *

C) Altres entitats de les quals forma part l'entitat local

Comarques
Denominació * NIF * Codi Map Estat *
Mancomunitats
Denominació * NIF * Codi Map Estat *
Àrees metropolitanes
Denominació * NIF * Codi Map Estat *
Agrupacions de Municipis
Denominació * NIF * Codi Map Estat *

D) Entitats creades en l'exercici

Denominació * NIF * Data * CNAE *

E) Entitats liquidades o dissoltes en l'exercici

Denominació * NIF * Data * CNAE *

F) Pressupost, liquidació del pressupost y tramitació del compte general

G) Expedients de reconeixement d'obligacions extrajudicials acordats en l'exercici

H) Reparaments de legalitat formulats durant l'exercici