La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Ús de cookies Ús de cookies

POLÍTICA DE COOKIES

La Sindicatura de Comptes de Catalunya fa servir en aquest web les cookies següents:

  • Cookies pròpies (PHPSESSID, JSESSIONID, GUEST_LANGUAGE, LOGIN, SCREEN_NAME, COOKIE_SUPPORT): Aquestes cookies són necessàries per a la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l'usuari. Ajuden a tenir una navegació correcta i també ajuden a carregar d'una manera eficaç el contingut del web. Si es desactivessin aquestes cookies, l'usuari no podria rebre correctament ni els serveis ni els continguts establerts. Tenen una durada d'un any màxim a partir de la seva configuració o actualització.
  • Cookies de tercers (_utma, _utmz i _utmc). Les tres cookies pertanyen a Google Analytics i serveixen per al seguiment i recopilació de dades específiques de la navegació per tal de garantir el millor servei a l'usuari. Tenen una durada de dos anys màxim a partir de la seva configuració o actualització.

GESTIÓ DE COOKIES:

L'usuari pot revocar, en qualsevol moment, el funcionament de les cookies del web mitjançant la configuració del navegador.

 

Per a qualsevol consulta sobre aquesta política de cookies, us podeu adreçar a: sindicatura@sindicatura.cat

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 13/2018

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2016

Informe 12/2018

Institut Metropolità del Taxi. Exercici 2016

Informe 11/2018

Places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya. Curs 2015-2016

Informe 10/2018

Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament. Exercici 2015

Informe 9/2018

Agència de Residus de Catalunya. Exercici 2015