La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major clou la 9a Jornada d'auditoria del sector públic

Amat alerta que el Tribunal de Comptes està fiscalitzant pressupost de la Generalitat per primera vegada en els darrers anys

Barcelona, 19 d’abril de 2018

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha participat avui en la cloenda de la 9a Jornada d’auditoria del sector públic que organitza el Col·legi de Censors Jurats de Comptes a Barcelona, a la seu de la corporació.

La jornada, dedicada a analitzar les “Noves perspectives del sector públic”, ha aplegat un centenar de professionals de l’àmbit de l’auditoria pública i del control intern i també de companyies privades d’auditoria.

Amat ha intervingut en la cloenda de la Jornada, i ha defensat que les perspectives del sector públic van molt lligades a l’actual “paisatge polític i institucional”, caracteritzat per “nivells molt baixos de confiança en les institucions, des de l’Administració de justícia, passant pels cossos policials, fins als partits polítics”.

El síndic major ha alertat que “per primera vegada el Tribunal de Comptes està fiscalitzant pressupost de la Generalitat, ja que té una resolució de la Comissió mixta Congrés-Senat de relacions amb el Tribunal de Comptes que li demana fiscalitzar l’acció exterior de la Generalitat”.

D’altra banda, i pel que fa a l’activitat de la institució que presideix, Amat ha lamentat que “la Comissió de la Sindicatura de Comptes no es reuneix des del juny del 2017 i l’informe de la Sindicatura sobre el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2014 encara està pendent de presentar al Ple del Parlament”.

La 9a Jornada d’auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes ha comptat amb tres taules de debat, sobre el nou pla comptable de la Generalitat de Catalunya, a càrrec d’Ivan Puig, subdirector general de Control d’empreses i entitats públiques de la Generalitat; sobre la nova llei de contractació pública, a càrrec d’Elisenda Malaret, catedràtica de Dret Administratiu, i de Francisco Blanco, director de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, i sobre el nou règim de control financer de les entitats locals, a càrrec de Baldomero Rovira, interventor general de l’Ajuntament de Reus, i d’Enrique Egea, soci de Deloitte.

La jornada ha acollit també la presentació de l’estudi del sector públic a Espanya, a càrrec de Ferran Rodríguez, president de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya.

La inauguració ha comptat amb la participació del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i amb una conferència sobre “La transparència de les smart city”, que ha pronunciat Antoni Gutiérrez Rubí, assessor de comunicació i consultor polític.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2019

Ajuntament de Badia del Vallès. Compte general, exercici 2016

Informe 5/2019

Infraestructures.cat. Exercicis 2012, 2013 i 2014

Informe 4/2019

Institut Català de la Salut. Exercici 2015

Informe 3/2019

Consell Català de l'Esport. Exercici 2016

Informe 2/2019

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2016 i 2017