La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre l'empresa Serveis Ambientals del Vallès Oriental, sobre l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i sobre les eleccions agràries 

Barcelona, 26 de gener de 2022

­­La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l’informe 28/2021, relatiu a Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, exercici 2018; l’informe 29/2021, relatiu a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2019, i l’informe 30/2021, relatiu a les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l’any 2021.

L’informe 28/2021 és una fiscalització limitada sobre l’empresa Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA (SAVOSA), propietat del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, i encarregada de la construcció, explotació i manteniment de les instal·lacions per al tractament, reciclatge i disposició controlada dels residus municipals de l’esmentada comarca. La fiscalització ha estat elaborada pel departament F de la Sindicatura, sota la direcció del síndic Miquel Salazar.

L’informe 29/2021 és un treball de fiscalització limitada que té per objecte verificar la correcció del càlcul dels indicadors d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera aplicats per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i també comprovar que s’han adoptat les mesures necessàries per corregir eventuals situacions de desequilibri financer. El treball ha anat a càrrec del departament sectorial E, encarregat de la fiscalització del sector públic local i dirigit pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers.

L’informe 30/2021 és una fiscalització efectuada per mandat legal i que té per objecte determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya emanada de les eleccions que van tenir lloc els dies 25 i 26 de març de l’any 2021. La Sindicatura ha fiscalitzat la regularitat de les comptabilitats electorals dels sindicats agraris que van concórrer a aquestes eleccions a l’efecte de l’obtenció de les subvencions electorals a què hi tenen dret.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2022

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Exercici 2019

Informe 4/2022

Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2021

Informe 3/2022

Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Exercici 2017

Informe 2/2022

Fundació Centre de Regulació Genòmica. Exercici 2019

Informe 1/2022

Anàlisi comparativa dels serveis prestats pels equips d'atenció primària. Exercici 2018