Publicador de continguts

Teatre Nacional de Catalunya, SA. Contracte programa 2019-2022

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • El contracte programa és el document de formalització de les relacions entre el TNC i l’Administració de la Generalitat en el qual es recullen els compromisos i les contrapartides d’ambdues parts i que inclou un sistema de seguiment i avaluació del compliment de les clàusules establertes.
 • El contracte programa és un instrument de gestió i de planificació estratègica. Els recursos aportats són la font principal de finançament del TNC.
 • L’objectiu d’aquesta fiscalització ha estat valorar el compliment del CP 2019-2022.

Quins són els fets i xifres clau?

 • L’execució del contracte programa 2019-2022 ha estat marcada pels efectes derivats de la pandèmia de la covid.
 • La temporada 2021-2022 el TNC va programar 39 espectacles i va fer 397 representacions.
 • La temporada 2021-2022 hi van assistir 78.515 espectadors, el que representa un nivell d’ocupació del 58,20%.
 • El pressupost del TNC en l’exercici 2022 va ser de 12,88 M€ i les aportacions de la Generalitat van ser de 10,60 M€.

Què hem observat?

 • Els objectius estratègics i operatius són adequats, però estan formulats com a accions genèriques enlloc de fites o reptes de millora.
 • Els valors de les fites de la major part dels indicadors són poc ambiciosos, ja que són inferiors als valors reals de referència emprats.
 • L’execució del contracte programa està marcada per 3 addendes, motivades principalment a causa dels efectes de la covid.
 • El grau d’assoliment global del contracte programa ha estat superior al 100% en tots els exercicis, motivat d’una banda pel valor poc ambiciós de les fites i, d’una altra banda, per les modificacions introduïdes per les addendes.
 • El seguiment del contracte programa ha estat adequat.

Què recomanem?

 • La revisió de la formulació dels objectius estratègics i operatius i dels indicadors.
 • La revisió de les fites dels indicadors perquè representin una millora o un manteniment respecte de la situació de partida.
 • La revisió dels topalls dels indicadors per estimular l’assoliment de tots els objectius del contracte programa.
 • La inclusió d’altres formes d’incentiu més enllà de la incorporació del romanent de tresoreria en el cas de compliment des compromisos establerts.
 • Incloure les causes de modificació del contracte programa.