Publicador de continguts

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • L’informe del Compte general de la Generalitat de Catalunya (CGGC) té l'objectiu d'emetre una opinió sobre l'adequació de la informació econòmica i financera presentada, els principis comptables aplicables, i sobre el compliment de la legalitat, i proposar les mesures de caràcter general que es considerin necessàries per millorar la gestió de la Generalitat.
 • Per la naturalesa i el volum del Compte general s’estableix com a objectiu general la fiscalització, amb un abast de seguretat limitada, del procediment de consolidació.  També es  realitza el control formal de la presentació dels comptes de totes les entitats del sector públic que integren el CGGC.

Quins són els fets i xifres clau?

 • El CGGC l’integren els comptes de 205 entitats en què l’Administració general de la Generalitat de Catalunya (AGGC) participa majoritàriament. Els comptes anuals consolidats no inclouen les entitats multigrup i associades.
 • En el pressupost consolidat del 2021 s’han liquidat drets per 55.380,08 M€ i reconegut obligacions per 52.517,91 M€, amb un resultat de 2.862,17 M€.
 • El 41,32% de la despesa ha estat en béns públics de caràcter social i el 20,66% en deute públic.
 • El 31 de desembre del 2021 AGGC presentava un Romanent de tresoreria i un Patrimoni net negatius, i un endeutament financer i uns compromisos de despesa adquirits amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors elevats.

Què hem observat?

 • El fons de comerç de consolidació requereix estimar el seu deteriorament per 3.130,97 M€. D’altra banda l’actiu i el passiu consolidats estan sobrevalorats en 2.846,49 M€ per la centralització de tresoreria (cash pooling) entre entitats.
 • L’immobilitzat material de l’AGGC i del CatSalut no estan recollits en un inventari complet i actualitzat que en permeti la conciliació amb els registres comptables.
 • L’actiu i el passiu d’IFERCAT estan sobrevalorats en 2.355,43 M€ per una subvenció a cobrar en exercicis futurs.
 • La despesa efectivament realitzada el 2021 i no registrada en el pressupost de l’AGGC, del CatSalut i de l’ICS va ser de 2.774,42 M€, la del 2020 va ser de 2.489,65 M€.

Què recomanem?

 • Implementar un procediment de consolidació amb les entitats multigrup i associades que permeti presentar uns estats consolidats complets.
 • El sector públic administratiu hauria de finalitzar l’actualització del seu inventari.
 • L’AGGC hauria de fer un seguiment adequat dels deutes de dubtós cobrament, depurar els imports prescrits i dotar la provisió corresponent.
 • El pressupost de despeses de l’AGGC, del CatSalut i d’algunes de les entitats autònomes de caràcter administratiu hauria de contenir crèdit suficient i adequat per atendre totes les despeses previsibles i ineludibles, d’acord amb els ingressos previstos.
 • Impulsar la modificació dels estatuts dels consorcis i fundacions en què l’AGGC tingui participació per determinar l’Administració d’adscripció.