Publicador de continguts

Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • L’allargament de la crisi sanitària generada per la covid va provocar una reducció significativa dels ingressos de moltes empreses i autònoms. Amb la finalitat de mitigar els problemes de solvència el Govern de l’Estat va crear una línia d’ajuts directes a autònoms i empreses per reduir l’endeutament i donar suport al manteniment de l’activitat. Les comunitats autònomes van ser les encarregades de tramitar aquests ajuts.
 • L’objecte d’aquest informe ha estat fiscalitzar el compliment de la legalitat en la tramitació d’aquests ajuts per part del Departament d’Empresa i Treball i analitzar si els ajuts van arribar als beneficiaris que més ho necessitaven i en un termini adequat.

Quins són els fets i xifres clau?

 • La línia d’ajuts va comptar amb una dotació de 5.000,00 M€ per a les comunitats autònomes incloses en el primer compartiment de la línia d’ajuts.
 • A Catalunya se li van assignar 993,28 M€. El Departament d’Empresa i Treball va gestionar aquests ajuts mitjançant la tramitació de 3 convocatòries.
 • L’import de les resolucions d’atorgament dels ajuts a 31 de desembre del 2021 va ser de 841,30 M€ i el nombre d’expedients, de 38.854.

Què hem observat?

 • El Conveni amb el Ministeri d’Hisenda, l’AEAT i la Comunitat Autònoma de Catalunya es va signar fora de termini.
 • La línia d’ajuts directes de suport a la solvència empresarial no estava inclosa en el Pla estratègic de subvencions del Departament d’Empresa i Treball.
 • El Departament no ha iniciat el tràmit de requeriment ni posterior revocació de l’ajut als beneficiaris que incompleixen alguns dels requisits establerts a les bases reguladores, per un import estimat en 26,87 M€.
 • El Departament no ha iniciat el procediment de revocació dels ajuts de la tercera convocatòria dels beneficiaris que no han presentat el compte justificatiu, per un import estimat en 12,05 M€.
 • Dels 39 expedients analitzats, 12 presenten incidències que podrien ser motiu de revocació.

Què recomanem?

 • El Departament d’Empresa i Treball hauria de millorar les memòries d’avaluació d’impacte i justificatives del projecte de bases reguladores.
 • Els responsables del TAIS haurien d’implementar les mesures necessàries perquè fos possible gestionar directament des del tramitador futures subvencions amb un volum rellevant de sol·licituds.
 • El Departament hauria d’agilitar els procediments d’execució del pla de verificació per evitar exhaurir els terminis de prescripció per a la revocació i, si escau, el reintegrament dels fons rebuts pels beneficiaris de l’ajut.