Publicador de continguts

Institut Català de la Salut. Contractació de personal derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

  • La situació d’emergència sanitària provocada per la covid va donar lloc a l’aprovació de mesures excepcionals en matèria de recursos humans en el sector públic sanitari i social, per optimitzar i garantir la disponibilitat de recursos per atendre les necessitats.
  • La contractació per part de l’ICS del personal de reforç s’havia d’ajustar raonablement a l’evolució de la pandèmia, atès que això podia ocasionar desajustos o tensions en els dispositius d’atenció primària i hospitalària.
  • La incorporació de professionals mitjançant aquestes mesures excepcionals havia de donar compliment als requisits mínims exigits i garantir la idoneïtat i l’adequació de les contraprestacions satisfetes.

Quins són els fets i xifres clau?

  • L’any 2020 la despesa pressupostària de personal de l’ICS es va incrementar un 12,14%, i el volum del personal, un 12,53%, respecte del 2019.
  • Es formalitzaren 106.353 contractacions amb 28.352 professionals, per 567,53 M€.
  • D'aquests contractes, 21.330 corresponien a reforços de plantilla vinculats a la pandèmia de la covid, amb una despesa associada de 73,86 M€. Si hi afegim complements variables i retribucions del personal fix, l’impacte pressupostari de les despeses de personal sanitari vinculat a la covid va ascendir a 231,45 M€.
  • L’any 2020 es van registrar 171.573 estades hospitalàries per la covid en els 8 hospitals de l’ICS.

Què hem observat?

  • Alguns contractes i nomenaments formalitzats amb els professionals incorporats no van complir els preceptes vigents quant a l’acreditació de l’especialitat exercida; la formació i avaluació prèvies; els informes d’idoneïtat dels candidats; la vinculació; els terminis de contractació o els procediments de selecció i provisió.
  • Hi va haver incidències en la gestió dels circuits de control i autorització de jornades d’atenció continuada i serveis extraordinaris.

Què recomanem?