Publicador de continguts

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Subvencions, exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • L’Agència és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.
 • La gestió dels recursos econòmics i materials destinats a la cooperació al desenvolupament s'ha dut a terme mitjançant la concessió de subvencions a projectes de desenvolupament impulsats per organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD). 

Quins són els fets i xifres clau?

 • Durant l’exercici 2021 l’ACCD va tramitar un total de 210 expedients de subvencions per un import sol·licitat de 43,28 M€.
 • L’Agència va concedir subvencions pel procediment de concurrència competitiva per 14,87 M€; pel de concessió directa, per 9,16 M€, i pel de concurrència no competitiva, per 600.000 €, que representen, respectivament, un 60,38%, un 37,18% i un 2,44% de l’import total concedit.
 • L’ACCD va reconèixer obligacions per l’activitat de foment en els capítols 4 i 7 del pressupost de despeses per 23,40 M€, que representen un 84,42% de les obligacions reconegudes totals del pressupost de l’exercici 2021.

Què hem observat?

 • L’Agència feia servir fulls de càlcul per al seguiment i gestió de les subvencions i dels expedients oberts d’exercicis anteriors, la gestió dels quals no estava centralitzada sinó que estava gestionada per diverses unitats de l’entitat.
 • L’aplicació del TAIS no estava integrada amb l’aplicació de gestió econòmica PANGEA, fet que dificulta la gestió integral de les subvencions.
 • En la revisió dels expedients oberts, se n’han detectat 7 en què la justificació estava pendent de revisar o pendent d’aclariments sobre un total de 33 expedients seleccionats, i que van ser tramitats amb una dilació de terminis en algun dels casos superior a 24 mesos.

Què recomanem?

 • Implementar la interfície de l’aplicació de gestió TAIS amb el programari de gestió econòmica PANGEA, fet que ajudaria i simplificaria la gestió i el control de les subvencions, i disminuiria el tractament de processos manuals i el risc d’errades.
 • Gestionar el procediment de concessió de subvencions en concurrència competitiva  de forma més diligent.
 • Disminuir el termini en la revisió de la fase de justificació dels expedients.
 • Establir el contingut mínim dels expedients al TAIS.