Publicador de continguts

Autoritat del Transport Metropolità. Sistema tramviari, exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

  • En els darrers exercicis, el sistema tramviari s’ha anat consolidant pel que fa a inversions i a explotació.
  • El desembre del 2021 es van adjudicar els contractes dels primers lots d’obres de la connexió per la Diagonal del Trambaix i Trambesòs per aconseguir una única xarxa tramviària unificada (XTU).
  • El darrer informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre l’ATM, 14/2014, correspon als exercicis 2010-2012. En aquest informe es fiscalitzen les dades de les inversions i de l’explotació del sistema tramviari. 

Quins són els fets i xifres clau?

Inversió Trambaix i Trambesòs 

Cost total                                   Finançament

> Trambaix:       415,39 M€       > Generalitat: 75,58%

> Trambesòs:    409,17 M€       > ATM: 20,98%

                                                    > Altres: 3,44%

Explotació 2021

                                              Trambaix       Trambesòs

-Despeses:                            35,20 M€      31,64 M€

-Ingressos tarifaris i altres:     7,92 M€         3,67 M€

-Contraprestació liquidada:  27,28 M€       27,97 M€

-Validacions:                           14,03 M€         6,36 M€

Inversions connexió Diagonal - Fase-1 (Glòries – Verdaguer)
> Previsions projecte executiu 
-    Urbanització (Ajuntament de Barcelona): 52,88 M€
-    Inversions ferroviàries (ATM): 50,37 M€
> Contractes formalitzats inversions ferroviàries
-    Inici d’obres: març 2022
-    Finalització prevista: maig 2024
-    Imports adjudicats:   
      Infraestructures ferroviàries 40,36 M€ 
      Material mòbil 15,54 M€
 

Què hem observat?

Trambaix i Trambesòs

  • Les modificacions d’obres, complementaris i altres inversions van ser adjudicades directament a les empreses adjudicatàries del contracte inicial.
  • El finançament va ser assumit per ATM, per la qual cosa no hi ha transmissió del risc de construcció.
  • El cost final de les obres és superior en un 49,79% i en un 35,05%, respectivament, al cost inicial.
  • El sistema de contraprestació del servei de transport cobreix amb escreix totes les despeses, i permet als operadors obtenir tots els marges, cànons i beneficis preestablerts. Per tant, no s’observa traspàs del risc operacional de demanda. 

Què recomanem?

  • Fonamentar les actualitzacions del nombre de validacions previstes en el model d’explotació en variables i evolucions més directament relacionades amb el sistema tramviari.
  • Dur a terme una auditoria informàtica del programari en què es fonamenta la gestió que l’ATM fa de les dades del sistema tarifari integrat (vendes, validacions i repartiment d’ingressos).
  • Atesa la tendència inflacionista, en l’execució d’inversions per a la XTU cal tenir especial cura en el seguiment i control de possibles revisions de preus, modificacions d’obra o desviacions en quantia o preu respecte del contractat.