Publicador de continguts

Consell Comarcal del Berguedà. Exercici 2019

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • Els consells comarcals gestionen recursos per finançar serveis, propis o per delegació, que presten als municipis que integren les comarques.
 • En el cas de la comarca del Berguedà aquests serveis són, principalment, la recollida i tractament de residus, el servei de sanejament d’aigües residuals, el servei de transport escolar i ajuts de menjador escolar i els serveis socials.
 • L’anàlisi de riscos que es duu a terme, amb caràcter previ a l’aprovació dels programes anuals d’activitats, aconsella la fiscalització dels consells comarcals atès que els procediments i la gestió dels serveis prestats tenen una elevada probabilitat d’incidències que poden afectar diversos àmbits (contractació, gestió de personal, subvencions, ingressos, etc.).
 • Aquest informe és una fiscalització d’ofici.

Quins són els fets i xifres clau?

 • La comarca del Berguedà està integrada per 31 municipis.
 • Les fonts de finançament del pressupost del Consell Comarcal són, majoritàriament, transferències corrents, 77,25%; taxes i altres ingressos, 11,74%; transferències de capital, 7,69%, i actius financers, 3,32%.
 • Les despeses incloses en el pressupost són despeses en béns corrents i serveis, 55,59%; despeses de personal, 19,62%; transferències corrents, 11,12%; inversions reals, 10,62%, i actius financers, 3,05%.
 • El grau d’execució del pressupost d’ingressos i de despeses va ser del 56,50% i del 61,76%, respectivament.
 • Segons la Sindicatura l’any 2019 es van reconèixer drets i obligacions per 12,04 M€ i 14,71 M€, respectivament, amb un resultat pressupostari ajustat negatiu d’1,41 M€.

Què hem observat?

 • El Consell Comarcal ha incomplert tots els terminis legalment establerts d’aprovació  del pressupost de l’any 2019, d’aprovació de la seva liquidació i d’aprovació i tramesa del Compte general de l’any 2019.
 • El Consell va reconèixer de forma incorrecta drets pressupostaris corresponents als capítols 4 i 7 del capítol d’ingressos, per 157.847 € i 866.196 €, respectivament.
 • La Intervenció del Consell no va elaborar el Pla anual de control financer ni l’informe de control permanent.
 • La modificació de tres contractes de recollida de residus va suposar un canvi de model de recollida, fet que alterava les condicions essencials del contracte, i per aquest motiu s’hauria d’haver iniciat un nou procediment de licitació.

Què recomanem?

 • Establir unes previsions d’ingressos i de despeses més rigoroses que possibilitessin un grau d’execució del pressupost més elevat, i dur a terme una major control per fer un seguiment més acurat del pressupost d’ingressos i de despeses.
 • Planificar amb el temps suficient la tramitació de les noves licitacions per renovar els contractes.
 • Revisar els subministraments i serveis recurrents periòdicament per trobar el procediment més adequat per a la seva licitació.