Publicador de continguts

Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • Els consells comarcals gestionen recursos per finançar serveis propis o per delegació que presten als municipis que integren les comarques.
 • En el cas de la comarca del Pla d’Urgell aquests serveis són, principalment, la recollida i el tractament de residus, el servei de sanejament d’aigües residuals, el servei de transport escolar i ajuts de menjador escolar i els serveis socials.
 • L’anàlisi de riscos que es duu a terme prèviament a l’aprovació dels programes anuals d’activitats, aconsella la fiscalització dels consells comarcals, atès que els procediments i la gestió dels serveis prestats tenen una elevada probabilitat d’incidències que poden afectar diversos àmbits (contractació, gestió de personal, subvencions, ingressos, etc.).
 • Aquest informe és una fiscalització d’ofici.

Quins són els fets i xifres clau?

 • La comarca del Pla d’Urgell està integrada per 16 municipis.
 • Les fonts de finançament del Consell Comarcal són, majoritàriament, transferències corrents, 55,12%; taxes, preus públics i altres ingressos, 42,44%, i transferències de capital 2,41%.
 • Les despeses incloses en el pressupost són despeses en béns corrents i serveis, 63,15%; despeses de personal, 26,09%; transferències corrents 7,76% i inversions reals 2,02%. La resta de despeses van suposar un 0,98%.
 • El grau d’execució del pressupost d’ingressos i de despeses va ser del 71,66% i del 72,06% respectivament.
 • Segons la Sindicatura l’any 2021 es van reconèixer drets i obligacions per 9,80 M€ i 11,65 M€, respectivament, amb un resultat pressupostari ajustat negatiu d‘1,01 M€.

Què hem observat?

 • L’aprovació del pressupost inicial i l’aprovació de la liquidació del pressupost es van fer fora de termini.
 • El Consell Comarcal va reconèixer de forma incorrecta drets pressupostaris corresponents als capítols 4 i 7 d’ingressos per 1,22 M€ i 100.000 €, respectivament.
 • L’import del complement de productivitat es tractava com un import fix i s’incrementava cada any d’acord amb l’increment fixat per la Llei de pressupostos de l’Estat.
 • Respecte a la contractació menor, 5 contractes, relacionats amb servies informàtics, serveis d’àpats i serveis de transport de taxi, es van contractar amb el mateix adjudicatari de forma concatenada.

Què recomanem?

 • Actualitzar el Pacte de condicions laborals del personal del Consell.
 • Dotar places del servei d’assistència tècnica a municipis perquè es cobrissin amb funcionaris d’Administració local amb habilitació nacional i poder prestar els serveis de Secretaria i d’Intervenció als municipis de la comarca.
 • Elaborar un manual de procediments en matèria de contractació administrativa per incorporar en els expedients tota la documentació dels diferents procediments.