Publicador de continguts

Contractació pública i adjudicació del servei d'acolliment de la infància i l'adolescència. Exercicis 2016-2020, Resolució 1053/XII del Parlament

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • La Resolució 1053/XII del Parlament de Catalunya encarregava a la Sindicatura de Comptes un informe sobre la contractació pública del servei d’acolliment a la infància i l’adolescència en el període 2016-2020.
 • Les mesures protectores activades per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) per a la protecció de la infància i l’adolescència impliquen l’acolliment en un centre residencial o bé altres mesures.
 • Del 2016 al 2020 la DGAIA i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn) van prestar el servei de mesures protectores d’acolliment residencial d’infants i adolescents amb 10 tipus de serveis diferents. 

Quins són els fets i xifres clau?

 • El nombre d’expedients oberts amb mesura protectora d’acolliment en un centre residencial a finals de l’any 2016 va ser de 2.975, l’any 2017 de 3.487, l’any 2018 de 5.681, l’any 2019 de 5.677 i l’any 2020 de 4.246.
 • A finals de l’any 2016 hi havia 203 centres que prestaven el servei d’acolliment per compte de la DGAIA. A finals de l’any 2020 n’hi havia 594.
 • El total d’obligacions reconegudes del període fiscalitzat va ser de 944,46 M€, dels quals, 788,75 corresponien a centres gestionats per la DGAIA i 155,71 M€ a centres gestionats pel CSSBcn. 

Què hem observat?

 • La necessitat de places d’acolliment va fer que les places es contractessin pel procediment d’emergència i amb la sobreocupació dels serveis.
 • Fins al 2018 la DGAIA va contractar 154 centres pel procediment d’emergència sense que es donessin els motius recollits en les lleis de contractes per fer-ho.
 • La DGAIA i CSSBcn van tramitar despesa per 94,99 M€ i 19,59 M€, respectivament, mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdit. El CSSBcn va pagar despeses per 12,57 M€ sense cap emparament formal per fer-ho.
 • El formalitzar les pròrrogues fora de la vigència del contracte comporta la nul·litat de ple dret del negoci jurídic. 

Què recomanem?

 • Avaluar les necessitats i fer estudis econòmics dels costos dels serveis per adaptar els preus dels mòduls als costos suportats pels proveïdors dels serveis, més el guany empresarial que correspongui.
 • Utilitzar un únic número identificador de cada menor per a tots els processos administratius.
 • Continuar amb el procés de regularització iniciat amb les ordres TSF/9/2019 i TSF/40/2020.