Publicador de continguts

Promotora d'Exportacions Catalanes, SA. Exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • PRODECA és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat promoure el sector i els productes agroalimentaris i forestals catalans, en els mercats nacional i internacional i atès l’impacte de la seva activitat en el sector productiu i industrial agroalimentari, es va considerar rellevant fiscalitzar-ne els aspectes financers i de legalitat.
 • L’últim exercici de l’entitat fiscalitzat per la Sindicatura va ser el 1995.

Quins són els fets i xifres clau?

 • En l’exercici 2020 tenia un actiu de 4,11 M€, un pressupost executat amb uns ingressos de 4,86 M€ i unes despeses de 3,74 M€.
 • La plantilla del seu personal era de 21 efectius, amb un cost d’1,11 M€.
 • L’activitat de PRODECA es va veure afectada per la pandèmia de la covid.
 • Va participar en 7 fires i va rebre subvencions de 4 projectes europeus per 623.959 €. 

Què hem observat?

 • Mancances respecte a la publicitat de la contractació i en altres aspectes relacionats amb la transparència.
 • Contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles.
 • La societat no disposava d’unes taules retributives aprovades i el sistema retributiu era superior al del conveni col·lectiu d’aplicació.
 • No disposava de cap auditoria de compliment de les mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal ni de compliment dels requeriments de l’Esquema Nacional de Seguretat.

Què recomanem?

 • Realitzar una anàlisi detallada de la cobrabilitat i l’exigibilitat dels seus comptes deutors i creditors per aconseguir una imatge fidels dels estats financers.
 • Revisar la planificació i millorar el control dels procediments utilitzats a l’hora de garantir els principis de concurrència i d’igualtat, i programar adequadament les licitacions.
 • Fer una adequada planificació temporal per mantenir actualitzada la informació i la documentació necessària per complir els requisits establerts en l’Esquema Nacional de Seguretat i en la normativa en matèria de protecció de dades personals.