Publicador de continguts

Departament d'Empresa i Treball. Impost sobre les estades en establiments turístics, Fons per al foment del turisme, exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • Importància del sector turístic a Catalunya.
 • Verificar el compliment de la legalitat en relació amb la part de l’impost sobre les estades en establiments turístics que gestiona el Departament d’Empresa i Treball, que és el Fons per al foment del turisme.
 • Verificar la correcta comptabilització en el pressupost dels imports recaptats per l’impost i dels conceptes a què es destina el Fons per al foment del turisme.
 • El darrer informe 6/2020 de la Sindicatura de Comptes analitzava l’impost pel que fa a les funcions que corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya.

Quins són els fets i xifres clau?

 • Els ingressos de l’impost resten afectats a la dotació del Fons per atendre els objectius que estableix la llei.
 • L’evolució dels ingressos de l’impost està molt marcada per la pandèmia de la covid:

 • La gestió del Fons correspon al Comitè bilateral i es fonamenta en la comunicació de dades entre l’Agència Tributària de Catalunya i la Direcció General de Turisme i en l’assignació dels recursos als ens locals, els quals han de justificar a posteriori les actuacions relacionades amb els recursos rebuts.

 

 

Què hem observat?

 • Dificultat per assolir uns objectius que sorgeixin d’una planificació estratègica prèvia.
 • Manca de coordinació entre la Direcció General de Turisme i l’Agència Tributària de Catalunya.
 • Manca de directrius d’actuació del Comitè bilateral i objectius genèrics per definir la destinació concreta del Fons.
 • Endarreriments en el repartiment del Fons.
 • Justificació insuficient i fora de termini per part dels ens locals de les actuacions relacionades amb els recursos del Fons que els han assignat.
 • Manca de procediment quan els imports repartits no es justifiquen.

Què recomanem?

 • Comprovar i verificar la part del Fons per al foment de turisme destinada a altres conceptes i destinataris diferents dels ens locals per part de la Comissió bilateral.
 • Constituir la Comissió del Fons i definir-ne i aprovar-ne les directrius d’actuació.
 • Revisar en profunditat el sistema de justificació dels imports rebuts del Fons amb documentació suport suficient, més enllà de l’emissió del certificat per part d’un funcionari habilitat. 
 • Impulsar la millora de la normativa relativa a l’impost sobre les estades en establiments turístics.