Publicador de continguts

Eleccions al Conselh Generau d'Aran de l'any 2023

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

  • L’informe s’emet tenint en compte el que disposen els articles 133 i 134 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (LOREG) i l’article 6 del Decret 64/2023, del 28 de març, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Conselh Generau d'Aran del 2023.
  • L’objecte d’aquest informe és pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats electorals presentades per les formacions polítiques que han obtingut representació al Conselh Generau d’Aran i, en cas d’apreciar-hi irregularitats, proposar la no adjudicació o la reducció de la subvenció electoral.

Quins són els fets i xifres clau?

  • L’Aran està reconeguda per l’Estatut d’autonomia de Catalunya com a entitat territorial singular formada per l'agrupació de 6 circumscripcions, que corresponen als 6 terçons històrics, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per a la gestió dels interessos propis de la comunitat política que representa i exerceix mitjançant el Conselh Generau d’Aran, integrat per 13 consellers generals elegits per sufragi universal.
  • En les eleccions del 28 de maig de 2023 es van presentar quatre candidatures i van obtenir representació  Unitat d’Aran - Partit dels Socialistes de Catalunya amb 9 consellers i Convergéncia Democratica Aranesa- Partit Nacionalista Aranés amb 4 consellers.

Què hem observat?

  • Totes les formacions polítiques que tenen l’obligació de fer-ho han presentat la comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes en el termini establert.
  • Totes les formacions polítiques han complert el límit general màxim de despesa electoral i els sublímits de publicitat establerts en els articles 55 i 58 de la LOREG.
  • D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe la Sindicatura de Comptes proposa que no s’apliqui cap reducció o la no adjudicació de la subvenció electoral prevista en la normativa electoral.
  • Les comptabilitats electorals de les formacions que han obtingut representació presenten observacions  detallades a l’informe.

Què recomanem?

  • El legislador hauria de especificar amb el major detall possible les despeses electorals per la tramesa de sobres i paperetes de propaganda electoral, i també desplegar reglamentàriament la normativa per identificar clarament els conceptes de despeses que s’han d’incloure en publicitat exterior i en publicitat en premsa i emissores de ràdio privades.
  • La normativa vigent vincula el límit de despeses electorals al nombre d’habitants que són població de dret a les circumscripcions electorals on es presenten candidatures. Per a futures eleccions, seria més ajustat vincular el límit de despeses electorals al nombre d’electors al qual va dirigida la campanya electoral.