Publicador de continguts

Consell Comarcal del Tarragonès. Exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • Els consells comarcals gestionen recursos per finançar serveis, propis o per delegació, que presten als municipis que integren les comarques.
 • En el cas de la comarca del Tarragonès aquests serveis són, principalment, la recollida i el tractament de residus, el servei de transport escolar, el servei i ajuts de menjador escolar i els serveis socials.
 • L’anàlisi de riscos que es duu a terme, prèviament a l’aprovació dels programes anuals d’activitats, aconsella la fiscalització dels consells comarcals, atès que els procediments i la gestió dels serveis prestats tenen una elevada probabilitat d’incidències que poden afectar diversos àmbits (contractació, gestió de personal, subvencions, ingressos, etc.).
 • Aquest informe és una fiscalització d’ofici.

Quins són els fets i xifres clau?

 • La comarca del Tarragonès està integrada per 22 municipis.
 • Les fonts de finançament del pressupost del Consell Comarcal són, majoritàriament, transferències corrents, 95,79%; ingressos patrimonials, 1,82%; transferències de capital, 1,53%; actius financers, 0,71%, i taxes i altres ingressos, 0,15%.
 • Les despeses incloses en el pressupost són despeses en béns corrents i serveis, 35,87%; transferències corrents, 32,35%; despeses de personal, 29,51%; inversions reals, 2,26%, i despeses financers, 0,01%.
 • El grau d’execució del pressupost d’ingressos i de despeses va ser del 93,90% i del 89,49%, respectivament.

Què hem observat?

 • El pressupost inicial i la liquidació del pressupost es van aprovar fora de termini.
 • El Consell va reconèixer de forma incorrecta drets pressupostaris corresponents als capítols 4 i 7 del capítol d’ingressos, per 1,47 M€ i 47.073 €, respectivament.
 • La Intervenció del Consell no va elaborar el Pla anual de control financer ni l’informe de control permanent, només va emetre un informe resum que posava de manifest que únicament s’havien fet informes de funció interventora i un sobre morositat del Consell.
 • Es van tramitar 6 contractes pel procediment d’urgència sense que aquesta estigués correctament justificada per cap dels motius que estableix la normativa.

Què recomanem?

 • Revisar, actualitzar i fer una refosa de les ordenances fiscals de taxes i de les de preus públics aplicables per adequar-les a la normativa vigent.
 • Planificar amb el temps suficient la tramitació de les noves licitacions per renovar els contractes.