Publicador de continguts

Consell Català de l'Esport. Ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • La pandèmia de la covid va tenir un fort impacte en el sector de l’esport pels successius tancaments de l’activitat, que van generar una important pèrdua d’ingressos.
 • Davant d’aquesta situació extraordinària, el Consell Català de l’Esport (CCE) va atorgar diverses ajudes per pal·liar-ne els efectes.
 • L’informe analitza els ajuts atorgats i l’ajust a la normativa vigent.

Quins són els fets i xifres clau?

 • L’octubre del 2022 hi havia 27.526 instal·lacions esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de Catalunya; el 53,73% eren de titularitat privada i el 46,27% de titularitat pública.
 • El CCE va atorgar ajuts per 53,5 M€ per pal·liar els efectes de la covid, dels quals 45,7 M€ van ser en subvencions i 7,8 M€ en garanties de préstecs concedits per l’Institut Català de Finances.
 • Es van concedir 2.613 subvencions a 1.575 beneficiaris, amb un nivell d’execució superior al 80%.

Què hem observat?

 • En els informes justificatius de les subvencions i de les garanties de préstecs es descriuen de forma genèrica els efectes que es pretenen aconseguir, però no hi ha justificació dels imports establerts, de la forma de càlcul ni de la manera en què han de contribuir a la consecució de l’objectiu de la subvenció. 
 • En cap dels informes s’estableixen els sistemes de seguiment i valoració de resultats.
 • El CCE no va implementar un pla de verificació per mostreig l’any 2022 com li corresponia fer d’acord amb les bases de les convocatòries.
 • El CCE ha d’iniciar el procediment de reintegrament de 3 subvencions.

Què recomanem?

 • Millorar els informes justificatius de les subvencions i ajuts incloent-hi l’anàlisi de la situació, els objectius, la població objectiu, l’impacte esperat i la quantificació econòmica, com també el sistema de seguiment i avaluació.
 • Utilitzar informació quantitativa al màxim nivell de detall per poder dissenyar millor les convocatòries, arribar a la població objectiu i millorar la situació que es pretén abordar.
 • Aprovar i executar de forma oportuna els plans de verificació d’ajuts.
 • Avaluar els resultats de les mesures adoptades per fer front a la covid.