Publicador de continguts

Ajuntament de Terrassa. Contractació administrativa, exercici 2021

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • El municipi de Terrassa és el tercer més poblat de Catalunya, amb 233.011 habitants.
 • L’Ajuntament presta tots els serveis mínims establerts per la normativa aplicable i d’altres no obligatoris.
 • La Sindicatura, en compliment del seu Programa anual d’activitats, ha dut a terme una fiscalització de compliment amb seguretat limitada de la contractació administrativa de l’Ajuntament, de l’exercici 2021, d’acord amb l’anàlisi de riscos dut a terme prèviament a l’aprovació del Programa esmentat.
 • Aquest informe és una fiscalització d’ofici.

Quins són els fets i xifres clau?

 • La liquidació del pressupost de l’exercici 2021 presenta unes obligacions reconegudes de 231,47 M€. El total d’obligacions reconegudes dels capítols 2 i 6 del pressupost de  despeses sumen 61,45 M€.
 • Les obligacions reconegudes derivades d’expedients de contractació han estat de 46,80 M€, i representen el 76,75% de les despeses dels dos capítols esmentats.
 • En l’exercici 2021 hi havia vigents 342 contractes, 176 dels quals es van adjudicar l’any 2021 i 166 en anys anteriors.
 • Hi va haver 48 adhesions a contractes marcs i 89 pròrrogues de contractes.
 • Durant l’exercici 2021 es van tramitar 529 contractes menors.

Què hem observat?

 • S’han tramitat 42 expedients, per 1,71 M€, que es considera que dimanen d’un contracte verbal irregular i, per tant, nul de ple dret.
 • Els contractes de neteja de dependències municipals i de zones verdes van tenir una durada molt superior a la fixada per la normativa.
 • No hi ha constància que en les licitacions per procediment negociat sense publicitat s’hagin negociat les condicions de contractació.
 • Un expedient licitat pel procediment obert simplificat sumari superava el límit per aplicar aquest procediment.
 • S’han detectat determinades incidències relacionades amb la contractació separada de prestacions que haurien d’haver estat objecte d’un únic contracte per cobrir necessitats recurrents o previsibles i, per tant, constitueixen un fraccionament indegut del contracte.

Què recomanem?

 • Planificar amb el temps suficient la tramitació de les noves licitacions per renovar els contractes i d’aquesta manera no haver d’obligar els adjudicataris de contractes ja vençuts a continuar prestant els serveis sense contracte en vigor.