Publicador de continguts

Diputació de Lleida. Prestació del servei d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, exercici 2022

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • En els informes anuals del Compte general de les corporacions locals es recomana, de manera recurrent, que les diputacions i els consells comarcals ampliïn i intensifiquin les actuacions en la prestació dels serveis de cooperació i d’assistència als municipis.
 • L’existència d’un gran nombre de petits municipis amb falta d’estructures administratives i escassos mitjans materials i personals provoca que l’assistència que presten les diputacions sigui clau i indispensable en el desenvolupament del territori.
 • Els nous reptes dels municipis, cada vegada més exigents, fan necessari que aquests serveis d’assistència els prestin equips multidisciplinaris que ajudin a complir amb aquestes exigències.

Quins són els fets i xifres clau?

 • L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis és competència tant de les diputacions com dels consells comarcals.
 • Mitjançant el Pla de cooperació comarcal la Diputació atorga subvencions als consells comarcals perquè facin l’assistència als municipis del seu territori. L’any 2022 les subvencions van ser de 4,47 M€.
 • Per complementar els serveis prestats pels consells comarcals, la Diputació tenia constituït 1 servei d’àmbit juridicoadministratiu i economico¬financer i 3 d’àmbit tècnic. L’assistència tècnica informàtica es prestava principalment amb recursos contractats a empreses externes.
 • Per als serveis prestats directament, la Diputació comptava amb 21 persones de la seva plantilla, només 3 d’elles amb dedicació exclusiva.

Què hem observat?

 • La Diputació no disposa d’un instrument jurídic ni d’un pla estratègic pluriennal que estableixi els objectius a assolir, els recursos disponibles, els criteris de coordinació amb els consells comarcals i els òrgans responsables del seu seguiment, control i avaluació.
 • Els criteris per determinar i distribuir equitativament les subvencions als consells comarcals per finançar els serveis d’assistència no estaven suficientment emparats per una anàlisi objectiva dels diferents conceptes que les componien.
 • Atès que no s’ha disposat  de la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics de l’any 2022, no s’ha pogut analitzar el cost dels serveis fiscalitzats.

Què recomanem?

 • Elaborar i aprovar un reglament en què s’especifiqui el règim de funcionament i de prestació dels diferents tipus de serveis i un catàleg amb les activitats a realitzar dins de cada línia d’actuació, incloses les dels consells comarcals.
 • Establir els mecanismes de coordinació i cooperació amb els consells comarcals mitjançant la subscripció d’un conveni en què s’especifiquin les condicions i els compromisos assumits per ambdues parts.
 • Incorporar en el Pla anual de control financer actuacions encaminades a verificar el funcionament d’aquests serveis i a comprovar que la gestió dels recursos emprats s’ajusta als principis de bona gestió financera en termes d’eficàcia, eficiència, economia, qualitat i transparència.