Publicador de continguts

El 72% dels ens locals van lliurar el Compte general de l’exercici 2020 dins de termini, segons l’informe de la Sindicatura

Barcelona, 14 de setembre de 2022
Imatge de resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 13/2022, sobre el Compte general de les corporacions locals, segons el qual el 72% dels ens locals van lliurar els comptes anuals de l’exercici 2020 a l’òrgan fiscalitzador dins del termini establert per la llei, que finalitzava el 15 d’octubre del 2021.

El grau de presentació dels comptes de l’exercici 2020 és un 5% inferior al de l’exercici precedent, motivat bàsicament, segons l’informe, pel fet que en l’exercici 2019 el termini de tramesa es va ampliar en noranta-nou dies a causa de la declaració, el 14 de març del 2020, de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària de la covid.

L’informe del Compte general de les corporacions locals és un dels que la Sindicatura ha de fer cada any per mandat legal. En concret, la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, disposa en l'article 41 que “l’informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals té l’objectiu principal de constatar que les corporacions locals reten llurs comptes generals d’acord amb la normativa que regeix la matèria”.

El treball conté les dades trameses pels ens locals desglossades per tipologia de l’ens i amb el detall dels comptes i estats anuals presentats a la Sindicatura.

L’informe ha estat elaborat pel Departament Sectorial E, que dirigeix el síndic Manel Rodríguez.