Publicador de continguts

El 73% dels ens locals han lliurat el Compte general de l’exercici 2021 dins del termini legal

Barcelona, 25 de novembre de 2022
Imatge resum

La Sindicatura publica a la web la llista de les corporacions locals que no han presentat els comptes o que els han tramès de forma incompleta

El 73% de les corporacions locals catalanes han lliurat a la Sindicatura el Compte general de l’exercici 2021 dins del termini legal. 

Un cop superada la data límit per presentar els comptes, i considerades les al·legacions dels ens locals, la Sindicatura ha publicat la relació de corporacions que han incomplert l’obligació de trametre els seus comptes dins de termini o que ho han fet de forma incompleta. Aquesta llista està publicada a l’apartat Sector local de la web de la Sindicatura de Comptes.

Les llistes d’incompliments publicades per la Sindicatura s’actualitzen diàriament i recullen la identificació dels ens locals que no han lliurat el Compte general fins avui i d’aquells que l’han presentat fora del termini legal. Així, en color vermell figuren aquells ens que no han lliurat cap informació sobre els seus comptes a data d’avui, en color taronja els que han lliurat la informació incompleta i, en color verd, els que han lliurat els comptes amb posterioritat a la data límit.

El percentatge global de retiment del Compte general en termini (73%) representa una millora d’un punt percentual respecte de l’exercici anterior, quan va ser del 72%.

Per tipus d’ens, el grau de lliurament del Compte general en termini és del 73% dels ajuntaments (693/947); el 88% dels consells comarcals (36/41); el 75% de les diputacions (3/4); el 77% de les entitats municipals descentralitzades (50/65); el 100% de les entitats metropolitanes (1/1) i el 47% de les mancomunitats de municipis (28/59).

A data d’avui, tots aquests percentatges han experimentat una millora notable i el grau de retiment del conjunt dels ens locals arriba al 81%.

La Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix que les corporacions locals han de retre els comptes de cada exercici, directament, a la Sindicatura abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici. En cas d’incompliment, la Sindicatura ho ha de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local per tal que s’adoptin les mesures destinades a suspendre el lliurament a l’ens infractor de subvencions o transferències a què tingui dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.