Publicador de continguts

El Ple aprova la nova forma en què les corporacions locals han de trametre el Compte general de l’exercici 2022

Barcelona, 30 de març de 2023
Imatge resum

Els ens hauran d’incloure també els comptes anuals consolidats del grup local

El Ple de la Sindicatura ha aprovat un nou acord sobre la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura el Compte general de l'exercici 2022 i successius. L’acord, adoptat en la sessió del 14 de març, modifica el nombre de fitxers que han d'enviar els ens i altres aspectes relatius a la informació que aquests ens han de presentar.

La principal novetat és l’obligació d’incloure en la tramesa els comptes anuals consolidats del grup local, en els termes previstos en l’Ordre HAC/836/2021, del 9 de juliol, que aprova les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats en l’àmbit del sector públic local.

Els comptes anuals consolidats comprenen el balanç consolidat, el compte del resultat economicopatrimonial consolidat, l’estat de canvis en el patrimoni net consolidat, l’estat de fluxos d’efectiu consolidat, l’estat de la liquidació del pressupost consolidat i la memòria consolidada.

La Sindicatura ha adoptat el nou format normalitzat que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat va definir en la Resolució de 22 de desembre del 2022.

Els ens locals inclosos en l’article 211 del text refós de la Llei de les hisendes locals  (ajuntaments amb població igual o superior als 50.000 habitants i els ens locals d’àmbit superior al municipi) hauran d’incloure en el Compte general de l’exercici 2022 dos nous fitxers, un amb els comptes anuals consolidats i un altre amb la memòria consolidada, d’acord amb les especificacions tècniques que consten al web de la Sindicatura (Instruccions per trametre el Compte general). 

A partir de l'exercici 2024 aquesta obligació s’estendrà a totes les entitats locals obligades a consolidar els seus comptes anuals per trametre el Compte general.