Publicador de continguts

El Ple aprova la programació d’informes per a l’any 2023

Barcelona, 30 de novembre de 2022
Imatge resum

La Sindicatura farà diversos treballs d’auditoria operativa i una fiscalització transversal sobre polítiques de violència de gènere

El Ple de la Sindicatura de Comptes ha aprovat el Programa anual d’activitats per a l’any 2023. El Programa anual és el document que recull la relació d’informes que l’òrgan fiscalitzador té previst fer l’exercici següent i que ha d’enviar cada any al Parlament de Catalunya abans del dia 1 de desembre.

El Programa d’activitats del 2023, el primer aprovat pel Ple que encapçala Miquel Salazar, indica les prioritats dels nous síndics i síndiques quant a la funció fiscalitzadora que té encomanada la Sindicatura, amb la inclusió de diversos informes d’auditoria operativa i informes transversals d’avaluació de polítiques públiques, d’acord amb les cinc grans àrees de risc identificades per l’òrgan fiscalitzador en el seu Marc pluriennal 2022-2025. 

La planificació del 2023 inclou també la fiscalització de la gestió dels fons derivats de la covid i de les mesures finançades amb els Fons Next Generation de la Unió Europea.

L’àmbit de la sanitat concentra una part rellevant dels informes que farà la Sindicatura per avaluar l’eficàcia, l’eficiència i l’economia en la gestió dels recursos públics. A tall d’exemple, es fiscalitzarà la gestió de les urgències hospitalàries de dos hospitals públics –Viladecans i Arnau de Vilanova–  i la prestació del servei extrahospitalari de la insuficiència renal per compte del Servei Català de la Salut. 

En altres àmbits competencials, la Sindicatura analitzarà el parc públic d’habitatges de la Generalitat, els concerts educatius i la prestació del servei de menjador als centres docents públics, la prestació del servei de neteja viària per l’Ajuntament de Barcelona i la despesa de les delegacions del Govern a l’exterior, entre altres.

Així mateix, es preveu elaborar tot d’informes transversals en el quals col·laboraran diversos departaments d’auditoria de la Sindicatura, sobre les polítiques en matèria de violència de gènere, les polítiques de prevenció i extinció d’incendis o la gestió de les despeses finançades amb els fons covid-19.

Podeu consultar el Programa anual d’activitats de l’exercici 2023 en aquest enllaç