Publicador de continguts

El síndic major compareix davant la ponència que elabora el nou Codi de finances públiques de Catalunya

Barcelona, 28 de febrer de 2024
La secretària general de la Sindicatura, Marta Junquera, i el síndic major, Miquel Salazar.

Salazar veu en el projecte una “vulneració de l’autonomia” de la Sindicatura

El síndic major, Miquel Salazar, ha comparegut aquesta tarda al Parlament davant la ponència que elabora el nou Codi de finances públiques de Catalunya.

Salazar ha estat convocat per exposar el parer de la Sindicatura de Comptes en relació amb l’esmentada reforma legislativa en aquells aspectes que afecten la institució fiscalitzadora.

El síndic major ha defensat que l’autonomia “organitzativa, funcional i pressupostària” de la Sindicatura està consagrada en la Llei 18/2010, del 7 de juny, i en el propi Estatut d’autonomia, i ha lamentat que el projecte suposa una “vulneració de l’autonomia de la Sindicatura a l’incloure-la en l’àmbit subjectiu de la llei”.

Davant els diputats que integren la ponència, Salazar ha invocat el principi d’independència com un dels elements centrals de l’actuació dels òrgans de control extern, reconegut internacionalment i plasmat en la Declaració de Lima signada per les institucions fiscalitzadores membres de l’Organització Internacional d’Institucions Fiscalitzadores Superiors (INTOSAI).

Ha afegit que el principi d’independència de la Sindicatura ha estat reconegut també pel Consell de Garanties Estatutàries en un dictamen emès l’any 2015.

El síndic major ha titllat de “greu mancança” l’omissió del tràmit d’audiència en la tramitació del projecte per part del departament encarregat de portar la llei al Consell Executiu.