Publicador de continguts

Presentació al Ple del Parlament dos informes del Compte general de la Generalitat

Barcelona, 29 d’abril de 2021
imatge resum

El síndic major, Jaume Amat, ha comparegut aquesta tarda davant el Ple del Parlament per presentar dos informes de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya: els relatius als exercicis 2016 i 2017.

Amat ha valorat positivament la feina de la Intervenció General de la Generalitat "per tal de millorar la comptabilització i la presentació del Compte general", amb l'aprovació del nou Pla general de comptabilitat i la reforma de la Llei de finances públiques de Catalunya, que segons ha dit han permès la presentació, ja l'exercici 2018, d'uns "comptes agregats i una liquidació pressupostària consolidada del sector públic dependent".

El síndic major ha fet èmfasi en la "delicada situació financera" de la Generalitat i en "l'increment de la càrrega dels compromisos adquirits amb càrrec a exercicis futurs", que ha avaluat en 107.190 M€, xifra que triplica el pressupost de despesa anual.

Amat ha recordat que l’informe 29/2018, del Compte general de la Generalitat del 2016, va ser tramès al Parlament de Catalunya el gener del 2019, mentre que l’informe 11/2019, relatiu al Compte general del 2017, va tenir entrada al Parlament el juliol del 2019. Ambdós informes estaven pendents de finalitzar la seva tramitació parlamentària mitjançant el debat i l’aprovació pel plenari de la cambra, l’acte amb el qual es clou el cicle pressupostari anual.

L’informe sobre el Compte general de la Generalitat relatiu a l’exercici 2018 és el darrer que la Sindicatura ha tramès al Parlament, el passat 15 de febrer.

El Ple ha sotmès a votació el dictamen realitzat per la Comissió de la Sindicatura sobre aquests dos informes, en el qual s’insta el Govern de la Generalitat a “seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i dels resultats obtinguts”.